Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
08-01-2015

Zgodnie z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zwana dalej „ustawą” niepubliczne szkoły i placówki mogą zakładać i prowadzić:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne /stowarzyszenia, fundacje, inne organizacje posiadające osobowość prawną.

Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonywany jest na podstawie pisemnego zgłoszenia. Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Zgłoszenie musi zawierać:

Określenie typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania
(typy szkół zostały określone w art.9 ust.1; rodzaje placówek w art. 2 ustawy j.w.).

Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami:
- podanie dokładnego adresu szkoły lub placówki, a w przypadku prowadzenia zajęć w więcej niż jednym miejscu podanie również tych adresów ;
- przedstawienie umów (przedwstępnych) wynajmu pomieszczeń;
- odpowiednie opinie sanepidu i p. poż. zezwalających na prowadzenie w nich działalności oświatowej;

Statut szkoły lub placówki (określający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy j.w.):
- nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania
- osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;
- organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;
- organizację szkoły lub placówki;
- prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki;
- sposób pozyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;
- zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.

Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce (imię i nazwisko nauczyciela, kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne, nauczany przedmiot ).

Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy j.w. w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Uwaga !

Zarówno zgłoszenie jak i załączone dokumenty winny być podpisane przez uprawnione do tego osoby.
Osoba prowadząca szkołę/placówkę jest obowiązana zgłosić organowi rejestrującemu (Burmistrzowi Miasta Lubań) w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

Podstawą do wykreślenia szkoły/placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych są przypadki określone
w 83 ust. 1, pkt. 1 – 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
za zm), tj.:
• niepodjęcie działalności przez szkołę / placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
• prawomocne orzeczenie sądu zakazujące osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę prowadzenia działalności oświatowej,
• stwierdzenie, w trybie nadzoru pedagogicznego, iż działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna
z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełniane zobowiązania, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy – jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
• dokonanie wpisu z naruszeniem prawa,
• zaprzestanie przez szkołę lub placówkę działalności przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...