Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
28-01-2015

 INFORMACJA W SPRAWIE

POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Pomoc materialna jest udzielana w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 rozpoczynający się 1 września 2019 r., należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2019 r. Wnioski składa się raz w roku na cały rok szkolny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań.


Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mowa jest o:

 1. ustawie o systemie oświaty – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019r., poz. 1481 z późn. zm.);
 2. ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze późn. zm.);
 3. dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie ucznia – należy przez to rozumieć dochód ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze późn. zm.);
 4. kryterium dochodowym na osobę w rodzinie ucznia – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty;
 5. uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Formy stypendium szkolnego

 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formach określonych a art. 90d ust. 2, 4 i 5 ustawy o systemie oświaty.
 2. Stypendium może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie.
 3. Stypendium udzielane w formie określanej w art. 90d ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty realizowane jest poprzez dokonanie zakupu podręczników, pomocy naukowych, literatury fachowej, przyborów szkolnych, abonamentu internetowego, opłaty za zieloną szkołę, wycieczki szkolne, zakupu komputera i jego części, drukarki, sprzętu ułatwiającego naukę, rozwój zainteresowań i uzdolnień, stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.

Warunki przyznawania stypendium szkolnego

 1. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:

1) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubań i nie otrzymują innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;

2) uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymywać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty zawartej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

3) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje jeden lub kilka czynników wskazanych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wskażą rzeczywistą potrzebę edukacyjną wymienioną w § 4 ust. 1,2 uchwały Nr XXIV/179/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 4249). 

Wypłaty i rozliczenie stypendiów dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu.

1. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz okoliczności zawartych w § 5 w/w uchwały.

2. Wysokość stypendium szkolnego w zależności od dochodu na osobę rodzinie ustala się następujący sposób:

1) dochód do 50% kryterium dochodowego – od 181% do 200% kwoty zasiłku rodzinnego;
2) dochód powyżej 50% kryterium dochodowego – od 151% do 180% kwoty zasiłku rodzinnego;
3) dochód powyżej 80% kryterium dochodowego od 80% do 150% kwoty zasiłku rodzinnego.

3. Jeżeli w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniani funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm albo narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, to miesięczną wysokość stypendium można zwiększyć, z tym że wysokość stypendium nie może przekroczyć 200% kwoty, o której mowa art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków

 1. Składanie wniosków podlega rejestracji zgodnie z datą ich wpływu.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminach określonych art. 90n ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu.
 3. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Przykład: jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu przedstawia dochody rodziny ucznia za sierpień. W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca złożenia wniosku, czyli z września.

4. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 528 zł na osobę w rodzinie.

5. Po weryfikacji formalnej wniosku oraz analizie sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu wydaje decyzję administracyjną.

Sposób realizacji stypendium szkolnego

1. Stypendium wypłacane jest po udokumentowaniu wydatków kwalifikowanych poniesionych na cele edukacyjne w okresie na jaki zostało przyznane stypendium.

2. W roku szkolnym 2019/2020 przyznane uczniom stypendium szkolne realizowane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne ściśle związane z poziomem edukacji ucznia (tylko do wysokości uznanych i udokumentowanych wydatków, nie więcej niż wyniesie kwota przyznanej pomocy).

3. Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków na cele edukacyjne, przede wszystkim: na zakup podręczników, pomocy naukowych, literatury fachowej, przyborów szkolnych, abonamentu internetowego, opłaty za zieloną szkołę, wycieczki szkolne, zakupu komputera lub jego części, drukarki, sprzętu ułatwiającego naukę, rozwój zainteresowań i uzdolnień, stroju lub obuwia sportowego lub innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę, wypłacane będzie rodzicom ucznia lub jego prawnym opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi w dwóch ratach:

1) I rata za okres od września do grudnia- płatna do 20 grudnia każdego roku;
2) II rata za okres od stycznia do czerwca – płatna do 30 czerwca każdego roku;

4. Refundowane będą tylko wydatki poniesione na cele edukacyjne dokonane w okresie roku szkolnego, na który uczeń ubiega się o stypendium, czyli od 1 września 2019 r. za wyjątkiem wydatków dotyczących podręczników szkolnych, których zakup może być dokonywany zarówno w trakcie roku szkolnego, na który uczeń ubiega się o stypendium, jak i przed jego rozpoczęciem. Faktury VAT oraz rachunki z okresu lipiec – sierpień 2019 r., inne niż za podręczniki szkolne, nie będą rozliczane.

5. Przyznanie i wypłata tzw. wyprawki szkolnej (specjalny program rządowy) uniemożliwia rozliczenie przyznanego stypendium szkolnego na podstawie tych samych rachunków, faktur VAT lub oświadczeń złożonych w szkole.

6. Stypendium wypłacane jest na wskazane we wniosku konto, w zależności od posiadanych środków, nie częściej niż dwa razy w miesiącu lub jednorazowo.

1. Wypłatę stypendium zaprzestaje się, gdy uprawniony:

1) został skreślony z listy uczniów lub słuchaczy,

2) został zawieszony w prawach ucznia

3) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,

4) nie realizuje obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

7. Uprawniony zobowiązany jest do powiadomienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu o ustaleniu przyczyn uzasadniających przyznawanie stypendium.

Warunki przyznawania zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 1. Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są uczniowie, którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

1) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubań;

2) w rodzinie zaistniało zdarzenie o którym mowa w § 12 uchwały Nr XXIV/179/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 4249).

3) o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenie, o którym mowa w § 12 w/w uchwały.

Wzór wniosku o stypendium szkolne i zasiłek szkolny stanowi załącznik nr 1 do uchwały NR XXIV/179/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 4249). w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań.

Wnioski o stypendium szkolne prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych, Plac Lompy 1, pokój nr 1C w następujących dniach:

- poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:30 – 15:15

- wtorek w godzinach 7:30 – 16:45

- piątek w godzinach 7:30 – 13:45

W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich języków obcych oraz pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć maksymalnie do 15 października 2019 r.

Kontakt telefoniczny 75 646 44 77

 

Załączniki:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego

Lista przykładowych wydatków kwalifikowanych

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...