Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
08-01-2015

Zgodnie z art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 256., poz. 2572 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:
 

  1. zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a (dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku (roczne wychowanie przedszkolne 5-latka), o którym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice,
  2. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
  3. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
  4. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1, 2 i 3, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, następuje na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni.


Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w 2 formach: dowozu zbiorowego, dowozu indywidualnego własnym pojazdem rodzica/opiekuna.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego:
a) o zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
3. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogoiczną.
4. Zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły,
5. Oświadczenie "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z organizacją dowozu uczniów do szkół i przedszkoli, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.)

MIEJSCE SKŁADANIA:
Urząd Miasta Lubań, ul.7 Dywizji 14, Biuro Obsługi Interesanta (Ip.)

UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

2. Umowy na zwrot kosztów dowozu ucznia przez rodzica/lub opiekuna prawnego są zawierane na zasadach określonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubań Nr 162/2014
z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu
i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

DRUKI DO POBRANIA:

1. Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do szkoły:
2. Oświadczenie

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 162/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.


 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...