Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
05-11-2012

DYREKTOR ŁUŻYCKIEGO CENTRUM ROZWOJU

Arkadiusz Lipin
tel. + 48 75 646 53 85
arkadiusz.lipin@lcr.net.pl

Dyrektor zarządza majątkiem i planuje pracę Centrum, w szczególności do zakresu jego działania i kompetencji należy:
a) odpowiedzialność materialna za składniki majątkowe Centrum i ich zabezpieczenie.
b) odpowiedzialność za sprawy organizacyjne i gospodarkę finansową Centrum
c) kierowanie bieżącymi sprawami Centrum i reprezentowanie go na zewnątrz
d) pełnienie funkcji i obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum
e) sporządzanie i wykonywanie planu finansowego Centrum
f) gospodarowanie mieniem Centrum
Dyrektor ustala w drodze zarządzenia wysokość opłat za usługi świadczone odpłatnie oraz cenę lub narzut za artykuły sprzedawane w Centrum po wcześniejszej akceptacji przez Burmistrza Miasta.
W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki wykonuje pracownik kierujący pracą zespołu zarządzania nieruchomościami i obsługi technicznej, a w przypadku jego nieobecności pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

W kierowaniu pracą Centrum Dyrektorowi pomagają pracownicy wyznaczeni do kierowania pracą zespołów:
- zespołu zarządzania nieruchomościami i obsługi technicznej
- zespołu informacji, promocji i szkoleń.

 

KSIĘGOWOŚĆ

Główna Księgowa ŁCR

Ewa Rybak
tel. +48 75 646 53 85

 

ZESPÓŁ ds. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI i OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Jolanta Majewska
tel. + 48 75 646 53 85
jolanta.majewska@lcr.net.pl

Irena Chmielewska
Lech Żmuda
tel. + 48 75 646 53 85

Do zadań zespołu zarządzania nieruchomościami i obsługi technicznej należy:
1. Administrowanie nieruchomościami, w tym w szczególności:
a) wynajem, dzierżawa pomieszczeń
b) ustalanie opłat, czynszów za korzystanie z nieruchomości
c) eksploatacja nieruchomości, pomieszczeń, powierzchni w tym wynajmowanie sal konferencyjnych i innych powierzchni przeznaczonych do najmu
d) obsługa spotkań, konferencji, szkoleń, organizowanych przez Centrum i na zlecenie,
e) gospodarka nieruchomościami, lokalami i pomieszczeniami, dekoracje, flagowanie i estetyka,
f) utrzymanie w należytej czystości budynków powierzonych Centrum a w szczególności: sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych, toalet, biur, pomieszczeń gospodarczych,
g) usuwanie skutków jesieni, zimy oraz bieżąca pielęgnacja zieleni przed budynkami należącymi do Centrum,
h) przygotowywanie sal konferencyjnych, sal narad i pasażu na spotkania, konferencje, szkolenia, wystawy, itp.
i) bieżąca naprawa i konserwacja urządzeń, pomieszczeń, sprzętu należącego do Centrum,
2. Sprawowanie kontroli nad bezpieczeństwem budynków i prowadzenie zadań wynikających z przepisów przeciwpożarowych i prawa budowlanego,
3. Dostarczanie korespondencji (dokumentów), kolportaż materiałów promocyjnych dot. działalności Centrum mieszkańcom i instytucjom na terenie Miasta Lubań
4. Dozorowanie i obsługa systemów alarmowych napadowych przeciwpożarowych oraz dźwigu towarowo - osobowego,
5. Dokonywanie zakupów na potrzeby Centrum,
6. Oprowadzanie po Lubaniu i zabytkach Lubania zorganizowanych grup oraz osób indywidualnych.


ZESPÓŁ ds. PROMOCJI, INFORMACJI i SZKOLEŃ

 tel. + 48 75 645 66 03
promocja@luban.pl

Bronisław Segedyn
tel. + 48 75 645 66 03
bronislaw.segedyn@lcr.net.pl

Joanna Uryga
tel. + 48 75 645 66 03
joanna.uryga@lcr.net.pl

Kamila Rybak
tel. + 48 75 722 25 41
kamila.rybak@lcr.net.pl

Anna Chmura
tel. + 48 75 645 66 03
anna.chmura@lcr.net.pl

Klaudia Jakubiec
tel. + 48 75 722 25 41
klaudia.jakubiec@lcr.net.pl

Do zadań zespołu informacji, promocji i szkoleń należy:
1. Koordynacja działań związanych z organizacją bezpłatnych i odpłatnych szkoleń, kursów i konferencji podnoszących kwalifikacje, kursów językowych, kursów komputerowych oraz zajęć warsztatowo – treningowych prowadzonych przez pracowników Centrum lub wykładowców zewnętrznych:
- przygotowywanie ofert szkoleniowych,
- przeprowadzanie naboru uczestników,
- zapewnienie wykładowców, trenerów,
- przygotowywanie umów w tym zakresie,
- przygotowywanie programów i harmonogramów szkoleń,
- przygotowywanie zaświadczeń i innych dokumentów związanych z organizacją szkoleń,
2. Prowadzenie działalności promocyjnej Miasta w kraju i za granicą, w tym promocja turystyczna i gospodarcza miasta oraz sprzedaż materiałów promujących miasto i okolice,
3. Sprawy związane z przygotowywaniem materiałów promujących miasto oraz ich dystrybucja,
4. Koordynowanie działań związanych z aktualizacją miejskich portali internetowych, strony internetowej Centrum,
5. Realizowanie zadań służby prasowej i informacyjnej Burmistrza,
6. Współpraca ze środkami masowego przekazu zarówno lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskim w zakresie prezentowania działalności Rady Miasta, Burmistrza i podległych jednostek organizacyjnych,
7. Organizowanie konferencji prasowych na zlecenie Burmistrza Miasta,
8. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na krytykę zgodnie z prawem prasowym,
9. Prowadzenie Informacji Turystycznej,
10. Współprowadzenie Lubańskiego Centrum Historycznego,
11. Stała aktualizacja danych zawartych w Dolnośląskiej Sieci Informacji Turystycznej na stronie www.luban.pl z zakresu działalności Centrum,
12. Współpraca ze wszystkimi instytucjami działającymi na terenie miasta w zakresie pozyskiwania informacji,
13. Przygotowywanie danych do wydawnictw promujących miasto,
14. Obsługa stoiska Informacji Turystycznej podczas imprez,
15. Opracowywanie programów działalności systemu „it”,
16. Poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku,
17. Realizowanie zadań służby prasowej i informacyjnej Burmistrza Miasta Lubań,
18. Prowadzenie innych usług turystycznych,
19. Realizacja zadań wynikających z zapisów studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Brackiej 12 wraz z adaptacją ciągu komunikacyjnego w Wieży Brackiej na potrzeby Lubańskiego Centrum Historycznego,
20. Nadzór nad organizacją imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Centrum,
21. Sporządzanie projektów sprawozdań z działalności Centrum dla Burmistrza,
22. Promocja Centrum w tym przygotowywanie informacji i materiałów o działalności Centrum dla lokalnych mediów (prasa, telewizja),
23. Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych,
24. Prowadzenie spraw wynikających z prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
25. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji nt. pozyskiwania środków finansowych z funduszy i programów unijnych,
26. Oprowadzanie po Lubaniu i zabytkach Lubania zorganizowanych grup, turystów,
27. Koordynacja działań w zakresie ubiegania się o środki pomocowe na potrzeby Centrum.
 
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...