Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
03-01-2022
 1. Deklaracja dostępności
 2. Informacja o działalności Urzędu Miasta Lubań w tekście łatwym do czytania (ETR)
 3. Informacje o działalności Urzędu Miasta Lubań
 4. Dostępność architektoniczna

 

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Lubań zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej http://luban.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-12-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie spełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG.
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 • Umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego
 • Brak mapy serwisu
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.
 • Niektóre linki w treści zawierają jako opis fragment adresu URL.
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

Wyłączenia

 • Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł, zostały wytworzone przez inne podmioty niż jednostki miejskie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów - nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • odnośniki do najważniejszych części strony,
 • Serwis posiada wbudowaną wyszukiwarkę.
 • Serwis przygotowany jest do obsługi na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Inne informacje i oświadczenia

Elementy wchodzące w skład struktury strony i treści na niej udostępnione są analizowane pod kątem możliwych usprawnień.

Deklarację sporządzono dnia 2021-02-09 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mariusz Tomiczek
e-mail: mariusz.tomiczek@miastoluban.pl
Telefon: 756464400  (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 


 

Informacja o działalności Urzędu Miasta Lubań w tekście łatwym do czytania (ETR)

Urząd Miasta Lubań (w skrócie urząd) znajduje się w budynku przy ul. 7. Dywizji 14 i w budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Lubaniu.

Kierownikiem urzędu jest Burmistrz. Burmistrzem Miasta Lubań jest Arkadiusz Słowiński.

Burmistrzowi pomaga w pracy zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik oraz pracownicy wydziałów i referatów.

Informację o tym, gdzie mieści się dany wydział oraz numery telefonów znajdziesz na stronie http://luban.pl/160

Jakie sprawy załatwisz w urzędzie?

W urzędzie wyrobisz dowód osobisty oraz załatwisz sprawy dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów.

Urząd zajmuje się gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami oraz planowaniem przestrzeni. Prowadzi też ewidencję działalności gospodarczej. Zajmuje się przedszkolami i szkołami podstawowymi. Odpowiada za ochronę środowiska, zieleń w mieście i zajmuje się śmieciami. Zajmuje się też drogami, oświetleniem miasta i komunikacją miejską. Wydaje zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 17.00
środa – czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń pod numer 75 646 44 99

Możesz też wysłać e-mail na adres: boi.um@miastoluban.pl

Aby załatwić sprawę w urzędzie, możesz:

 • napisać pismo i wysłać je pocztą na adres: Urząd Miasta Lubań, ul. 7. Dywizji 14, 59-800 Lubań,
 • napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: um@miastoluban.pl,
 • zadzwonić pod nr tel. 75 646 44 99 (Biuro Obsługi Interesanta),
 • przynieść pismo do Biura Obsługi Klienta. Tutaj możesz też wziąć druki, które będą potrzebne do załatwienia sprawy w urzędzie.
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl.
  Musisz mieć Internet i swoje konto na ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
 • zgłosić sprawę na linię „Powiadom Burmistrza” pod nr tel. 75 646 44 01,
 • w godzinach urzędowania przyjść do Urzędu Miasta Lubań osobiście.

Zanim przyjdziesz do urzędu, sprawdź, gdzie znajduje się wydział lub referat zajmujący się Twoją sprawą.

Sprawdź też godziny obsługiwania klientów.

Dostępność cyfrowa i architektoniczna Urzędu

O dostosowaniu urzędu do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami przeczytasz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.miastoluban.pl/urzad,e,deklaracja.html


 

Informacje o działalności Urzędu Miasta Lubań

Podstawy prawne i zakres działania Gminy Miejskiej Lubań określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2019 r. poz 506) oraz ustawy i akty wykonawcze związane z działalnością administracji.

Gmina posiada osobowość prawną oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zakres kompetencji Rady Miasta, Burmistrza i Urzędu Miasta określa Statut Miasta Lubań i Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta.

Siedziba urzędu: ul. 7. Dywizji 14, 59-800 Lubań

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 17.00
środa – czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00

Biuro Obsługi Interesanta
ul. 7. Dywizji 14, pokój 9
Tel. 75 646 44 99

Sprawy, którymi zajmują się wydziały Urzędu Miasta Lubań:

 • gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
 • gospodarowani gruntami rolnymi i leśnymi,
 • gospodarowanie lokalami wchodzącymi w skład zasobu Gminy,
 • numeracja porządkowa budynków oraz nazewnictwo ulic i placów,
 • wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
 • wymiar podatków i opłat,
 • ewidencja działalności gospodarczej,
 • zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, 
 • wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych,
 • współpraca z mniejszościami narodowymi,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 • organizacja i nadzór szkół podstawowych i przedszkoli,
 • ochrona środowiska,
 • planowanie przestrzenne,
 • utrzymanie zieleni miejskiej,
 • utrzymanie porządku na miejskich drogach placach i chodnikach,
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • przygotowanie i nadzór realizacji inwestycji miejskich,
 • sprawy dotyczące zajęcia pasa drogowego,
 • utrzymanie i remonty dróg, placów i chodników,
 • remonty kapitalne nieruchomości komunalnych,
 • opiniowanie proponowanych zmian organizacji ruchu na drogach gminnych,
 • utrzymanie miejskiej sieci deszczowej,
 • oświetlenie drogowe miasta,
 • komunikacja miejska,
 • dowody osobiste,
 • sprawy dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów.
 • realizacja zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • nadzór nad działalnością Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy,
 • nadzór nad działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego,
 • zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Jeżeli chcesz załatwić sprawę w Urzędzie, możesz:

 • napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Miasta Lubań, ul. 7. Dywizji 14, 59-800 Lubań
 • napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: boi.um@miastoluban.pl
 • zadzwonić pod nr tel. 75 646 44 99 (Biuro Obsługi Interesanta)
 • skorzystać ze skrytki Urzędu Miasta Lubań na ePUAP www.epuap.gov.pl
 • w godzinach urzędowania udać się do Urzędu Miasta Lubań osobiście
 • zgłosić sprawę na linię „Powiadom Burmistrza” pod nr tel. 75 646 44 01

Przy stanowisku do obsługi może znajdować się jedna osoba. W celu uniknięcia oczekiwania na zewnątrz budynku, prosimy kontaktować się telefonicznie z pracownikami urzędu oraz umawiać się na konkretną godzinę i dzień spotkania z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania z pracownikiem wydziału pod numerami telefonów: 

 • Urząd Stanu Cywilnego – tel. 75 646 44 32,
 • Ewidencja ludności i dowodów osobistych – tel. 75 646 44 41.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Lubań, ul. 7. Dywizji 14

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia: od strony ul. 7. Dywizji oraz od strony parkingu (wjazd od ul. Lwóweckiej).
 • Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach.
 • Wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Na schodach są oznaczenia kontrastowe.
 • W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 Urząd Miasta Lubań, ul. Mickiewicza 6

 • Do budynku prowadzi 1 wejście - od strony ul. Mickiewicza.
 • Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach.
 • Wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...