Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
10-01-2023

Lubań, dnia 10 styczeń 2023 roku

GGNiR.6840.9.1.2020

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, ust.2, art. 40 ust.1 pkt 1), ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2213 ze zm.), §3 ust. 2 pkt 1) Uchwały Nr XXXII/221/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 roku, poz. 244 ze zm.), Zarządzenia Nr 194/2022 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 09 listopada 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

 

B U R M I S T R Z   M I A S T A   L U B A Ń

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu przeznaczonego na cele inne niż mieszkalne Nr L1 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Łużyckiej 27B wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej (działka nr 3/5, AM 2, Obręb III o powierzchni 93 m2, JG1L/00032743/3)

 • Łużycka 27B/L1

Przedmiotowy lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkalne o powierzchni użytkowej 48,36 m2 położony jest na parterze budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Lubaniu przy ul. Łużyckiej 27B i składa się z pomieszczenia nr 1(nr 1/1) o  powierzchni 20,02 m2; pomieszczenia nr 2(nr 1/3) o  powierzchni 6,06 m2; pomieszczenia nr 3(nr 1/5) o powierzchni 18,54 m2; korytarza (nr 1/2) o powierzchni 3,74 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie przynależne, tj. pomieszczenie gospodarcze (nr 1/4) o powierzchni 5,12 m2, które stanowi integralna część lokalu innego niż mieszkalny nr L1.

Udział ułamkowy przypisany do przedmiotowego lokalu innego niż mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym we współwłasności części wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej wynosi 49,4% (494/1000).

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Układ funkcjonalny lokalu niekorzystny. Przedmiotowy lokal inny niż mieszkalny usytuowany jest w poziomie I kondygnacji. Pomieszczenia wewnątrz lokalu usytuowane są na dwóch poziomach połączonych wewnętrznymi schodami o siedmiu stopniach. Wysokość pomieszczeń jest zróżnicowana od 2,27÷3,54 m. Lokal pozbawiony jest dostępu światła dziennego, ponieważ konstrukcyjnie nie ma otworów okiennych. Stan techniczny lokalu i standard wykończenia wnętrz podstawowy, częściowo wymagający podstawowych nakładów remontowych. Lokal w dniu lustracji pusty. Podłogi w lokalu cementowe. Ściany częściowo tynkowane, częściowo wyłożone płytkami ceramicznymi starego typu w złym stanie technicznym. Miejscami tynk ze ścian i sufitu odpada płatami. Przez lokal poprowadzone zostały rury kanalizacyjne z lokalu położonego na wyższej kondygnacji. W lokalu brak instalacji wewnętrznych. W pomieszczeniu gospodarczym znajduje się przyłącze sieci wodociągowej z rozprowadzeniem do lokalu na piętrze oraz do przedmiotowego lokalu zakończone wodomierzem i zaworem.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym przy ulicy Łużyckiej 27B zlokalizowana jest w pośredniej strefie lokalizacyjnej miasta Lubania, w głębi ulicy Łużyckiej. Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez działki  nr 3/13 i nr 3/15 będące własnością Gminy Miejskiej Lubań. Budynek dwukondygnacyjny ze strychem, bez podpiwniczenia. Wzniesiony w technologii tradycyjnej na przełomie XIX i XX wieku, jako typowy budynek mieszkalo-usługowy. Budynek wyposażony jest w instalacje: energii elektrycznej, wodną (sieć miejska) i kanalizacyjną (sieć miejska).

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lubania Nr XXXVIII/286/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubania (Dz. U. Woj. Doln. nr 243 z dnia 06 grudnia 2005r., poz. 3803 ze zm.), przedmiotowa nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem planu MU5 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkalne Nr L1 można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu z Dyrektorem Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu, 59–800 Lubań Plac Szarych Szeregów 4 ( tel. 75 722 26 58).

Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwota 28.300,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta złotych  00/100), na którą składa się:

 • Cena lokalu innego niż mieszkalny         -      25.457,00 zł, tj.        89,9541 % ceny
 • Cena ułamkowej części gruntu         -         2.843,00 zł, tj.        10,0459 % ceny

Wadium 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2213 ze zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia
23 lutego 2023 roku
włącznie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez  BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14. Dla wpłat gotówkowych dokonywanych w Monetia Sp.z.o.o. ul. 7 Dywizji 3 w  Lubaniu od dnia 12.07.2021r. pobierana jest prowizja w wysokości:

-  3,00 zł od wpłat do 1.000,00 zł

-  0,3% wpłacanej kwoty od wpłat powyżej 1.000,00 zł.

W tytule wpłaty wadium oprócz danych uczestnika przetargu należy dopisać: „Przetarg lokal  Łużycka 27B/L1”.

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 23 lutego 2023 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Lubań.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową, wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imiona i nazwiska osób przystępujących do przetargu).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia  przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w podanym wyżej terminie oraz:

 • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, konieczne jest złożenie oświadczenia o obowiązującym w małżeństwie ustroju majątkowym. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest: osobiste stawiennictwo obojga małżonków do przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie. Jeżeli zbycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie wypisu aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub – odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Osoba wyłoniona w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży, obowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę współmałżonka na zawarcie umowy sprzedaży, na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli małżonkowie przystąpią do podpisania notarialnej umowy sprzedaży,

 • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie spółki cywilnej – okazanie umowy spółki, REGON-u spółki, odpowiedniej uchwały pozwalającej na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosownego umocowania do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości),
 • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie
  o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a prowadzący działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniej uchwały wyrażającej zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2022r.,
  1683 ze zm.) wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,
 • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278, ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu, okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunku udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym (pełnomocnictwo notarialne).

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy Nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:

Lokal + grunt – 100% ceny wylicytowanej na przetargu;

100% ceny uzyskanej w przetargu za lokal inny niż mieszkalny i grunt płatne przez nabywcę najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem.

Poza wylicytowaną ceną za lokal inny niż mieszkalny i grunt nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) sprzedaż lokalu wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej zwolniona jest z uiszczenia podatku VAT.

Informacje o zaliczkach i innych opłatach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej dotyczących przedmiotowego lokalu można uzyskać u zarządcy budynku, którym jest Lubańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka Z o.o. z siedzibą: 59–800 Lubań, ul. Łączna 5, tel. 75 646 44 65.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Lubań może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg może być odwołany po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Ogłoszenie dostępne jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubań
ul. 7 Dywizji 14, na stronie internetowej www.luban.pl w zakładce „Nieruchomości”, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań http://bip.miastoluban.pl oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój Nr 5, Tel.: + 48 75 646 44 22.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój Nr 5, tel. + 48 75 646 4422.

 

  z up. Burmistrza

   Mateusz Zajdel

Zastępca Burmistrz

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...