Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
25-08-2022

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt.

Warszawa, 19 sierpnia 2022 r.


Znak sprawy: DŻW.zch.870.80.2022Dotyczy: zakaz korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/20041 w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta należy używać do ich pojenia wyłącznie wody pitnej i lub czystej wody2.

Jednocześnie zwracam uwagę na fakt, że w aktualnej sytuacji związanej z ustalaniem przyczyn masowego śnięcia ryb w Odrze oraz w związku ze skutkami tego zdarzenia Wojewodowie: Lubuski, Dolnośląski oraz Zachodniopomorski wydali rozporządzenia zakazujące korzystania m.in. z wód Odry m.in. w celu pojenia zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich. Takie zakazy obowiązują aktualnie na podstawie przepisów:

1) rozporządzenia porządkowego nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 4043);
2) rozporządzenia porządkowego Wojewody Lubuskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1602 i 1606);
3) rozporządzenia porządkowego nr 1 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3521) zmienionego rozporządzeniem porządkowym nr 3 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3543).

Uwzględniając powyższe, zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do rozpowszechnienia wśród rolników utrzymujących zwierzęta, w tym w szczególności zajmujących się chowem lub hodowlą bydła, na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego informacji, że do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji masowego śnięcia ryb, należy bezwzględnie powstrzymać się od używania do pojenia takich zwierząt wody pochodzącej z Odry i jej dopływów. Taka informacja powinna w szczególności trafić do rolników, których gospodarstwa są zlokalizowane w sąsiedztwie Odry i jej dopływów.

Proszę o potraktowanie przedmiotowej sprawy jako bardzo pilnej.

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rafał Romanowski
sekretarz stanu

 


1 Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) - załącznik I część A rozdział II ust. 4 lit. d.
2 Przez wodę czystą należy rozumieć wodę, która nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości żywnościZałączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...