Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
13-01-2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta Lubań

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

Lubań 13 stycznia 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Lubań

o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w północnej części miasta Lubań
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 i 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.) zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lubań Nr XXX/206/2020 z 24 listopada 2020 r., 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta Lubań wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 stycznia 2022 r. do 9 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Lubań, ul. Mickiewicza 6, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: bip.miastoluban.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 1 lutego 2022 r. w Sali Konferencyjnej w Trecie (Rynek – Sukiennice), o godz. 13.00 (z uwagi na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w sali konferencyjnej jednocześnie może przebywać ograniczona ilość osób).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Lubań:

  • w formie pisemnej na adres: ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
  • w formie elektronicznej: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP albo na adres poczty elektronicznej: um@miastoluban.pl zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art.39 ust.1 pkt 3 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Lubań z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Lubań

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 8a ust. 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że

  1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych lub prawnych składających wnioski jest Burmistrz Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, e-mail: boi.um@miastoluban.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres: ido@miastoluban.pl
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.miastoluban.pl w zakładce  „Ochrona Danych Osobowych.” oraz w siedzibie administratora.

Obwieszczenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniach od 13 stycznia 2022 r. do 24 lutego 2022 r.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...