Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
23-06-2021

Burmistrz Miasta Lubań ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Lubaniu w obszarze ulicy Różanej.

Lubań, dnia 23 czerwca 2021 roku

 

GGNiR.6840.2.1.202

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, ust.2, art. 40 ust.1 pkt 1), ust.3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze. zm.), §3 ust.2 pkt 1) Uchwały Nr XXXII/221/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 roku, poz. 244 ze zm.), Zarządzenia Nr 68/2021 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:


BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 
na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Lubaniu w obszarze ulicy Różanej, stanowiących działki ewidencyjne nr:

  1. 28/2, Obręb IV, AM 2 o powierzchni 1000 m², JG1L/00007758/7
  • Cena wywoławcza: 68.000,00 zł
  • Wadium: 10.000,00 zł

 

  1. 28/3 Obręb IV, AM 2 o powierzchni 1371 m², JG1L/00007758/7
  • Cena wywoławcza: 84.000,00 zł
  • Wadium: 10.000,00 zł

 

  1. 28/4, Obręb IV, AM 2 o powierzchni 1341 m², JG1L/00007758/7
  • Cena wywoławcza: 82.000,00 zł
  • Wadium: 10.000,00 zł

 

Opis nieruchomości: Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w pośredniej strefie lokalizacyjnej miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze ulicy Różanej. Dojazd do nieruchomości z ulicy Różanej drogą wewnętrzną
(dz. nr 28/1 i nr 32/1) o nawierzchni gruntowej.

Przez fragment działki nr 28/3 w północno-wschodnim narożu przez nieruchomość przebiega czynny gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Jeleniów – Dziwiszów o średnicy nominalnej DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz nieczynny gazociąg DN 250 relacji Jeleniów – Dziwiszów.

Przez fragment działki nr 28/4 w południowo-zachodnim narożu przez nieruchomość przebiega czynny gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Jeleniów – Dziwiszów o średnicy nominalnej DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz nieczynny gazociąg DN 250 relacji Jeleniów – Dziwiszów.

Dla wyłączonego gazociągu nie obowiązują szerokości stref kontrolnych ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, natomiast wzdłuż osi gazociągu czynnego obowiązują strefy kontrolowane. Szerokość strefy kontrolowanej wynosi 8 metrów (po 4 metry od osi gazociągu), w granicach której obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej, urządzania stałych składów i magazynów oraz zakaz prowadzenia wszelkiej działalności mogącej zagrażać trwałości gazociągu podczas eksploatacji.

Projekt zagospodarowania wskazanych powyżej nieruchomości, tj. działki nr 28/3 i nr 28/4 należy uzgadniać z  Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław.

Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone długami, prawami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lubania nr XVI/116/2011 z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy (Dz.U. Woj. Doln. z dnia 18 kwietnia 2012r., poz. 1443 ze zm.), przedmiotowe nieruchomości gruntowe położone są na terenie oznaczonym symbolem planu 2MN3
- przeznaczonym na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Szczegółowe informacje na temat zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań, ul. A. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań.

Przedmiotowe nieruchomości gruntowe nie posiadają wykonanych przyłączy uzbrojenia technicznego, ale położone są w obszarze uzbrojenia w sieć: energii elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej.

Przygotowanie terenu pod budowę Nabywcy będą musieli wykonać własnym staraniem
i na własny koszt. Wszystkie czynności związane z usunięciem bądź przełożeniem zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego podlegają wykonaniu własnym staraniem i na własny koszt nabywcy nieruchomości.

Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu:

Przetarg na zbycie działek ewidencyjnych nr 28/2, 28/3 i 28/4, odbędzie się w dniu
28 lipca 2021 roku (środa) o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14,
I piętro, sala Nr 11.

Zgodnie z §14 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej
do dnia 23 lipca 2021 roku (piątek) włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550
 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg ul. Różana – dz.nr (podać nr działki) - imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

Wpłata jednego wadium upoważnia do udziału w przetargu na nabycie jednej działki, dlatego wpłacając wadium konieczne jest wskazanie numeru działki. Chętni do wzięcia udziału w licytacjach na kilka działek, powinni wpłacić wadium wg zasady ilość działek  razy wadium wskazując jednocześnie numery konkretnych działek lub dokonać wpłat wadium na każdą działkę osobno wskazując numer tej działki.

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 
23 lipca 2021 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań.

Osoby, które dokonają wpłaty wadium gotówką, proszone są dodatkowo w terminie
do 23 lipca 2021 roku o przedłożenie w Wydziale Gospodarki Gruntami Nieruchomościami
i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5 kopii dowodu wpłaty, co podyktowane jest tym, że niektóre systemy bankowe ze względu na ograniczoną możliwość znaków nie wprowadzają pełnego tytułu wpłaty, co może spowodować błędną weryfikację wadiów podczas prac komisji, która zostanie powołana do przeprowadzenia przetargu.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osób przystępujących do przetargu).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał
od podpisania umowy notarialnej.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest osobiste stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie Spółki Cywilnej – okazanie umowy spółki, REGON-u spółki, odpowiedniej uchwały pozwalającej na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosownego umocowania
do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub podmiot
nie posiadający osobowości prawnej, a prowadzący działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniej uchwały wyrażającej zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 roku,
poz. 112 ze zm.) wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości
z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278 ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia.

 

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunku udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany
do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. 

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej 
w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać
na rachunek bankowy nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.) do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

100% ceny wylicytowanej w przetargu płatne przez Nabywcę nieruchomości najpóźniej
w dniu zawarcia aktu notarialnego przed jego podpisaniem.

Poza kosztami opisanymi powyżej Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.

O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego Nabywca zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Ogłoszenie dostępne jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, na stronie internetowej www.luban.pl w zakładce „Nieruchomości”, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań http://bip.miastoluban.pl oraz
w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań
ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój Nr 5, Tel.: + 48 75 646 44 22.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój
nr 5, tel.75 646 44 22.

 

 

BURMISTRZ

MIASTA LUBAŃ

Arkadiusz Słowiński

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...