Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
20-11-2020

Obwieszczenia Burmistrza Miasta Lubań dot. Wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ulicy Groblowej.

Lubań 12 listopada 2020r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Lubań
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ulicy Groblowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 i 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lubań Nr XX/130/2020 z 28 stycznia 2020r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ul. Groblowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 listopada 2020r. do 10 grudnia 2020r. w siedzibie Urzędu Miasta Lubań, ul. Mickiewicza 6, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem:

http://bip.miastoluban.pl/urzad,m,10479,komunikatyobwieszczenia.html

oraz na stronie:

http://luban.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 8 grudnia 2020 r. w Sali Konferencyjnej w Trecie (Rynek – Sukiennice), o godz. 14:00. (z uwagi na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w sali konferencyjnej jednocześnie może przebywać ograniczona ilość osób).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej na adres: ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, opatrzonen bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres: e-mail: boi.um@miastoluban.pl

Zgodnie z art.39 ust.1 pkt 3 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Lubań z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Lubań

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz art. 8a ust. 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że
1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych lub prawnych składających wnioski jest Burmistrz Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, e-mail: boi.um@miastoluban.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres: ido@miastoluban.pl
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.miastoluban.pl w zakładce „Ochrona Danych Osobowych.” oraz w siedzibie administratora.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...