Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
23-11-2017
OTWARTY KONKURS OFERT

ogłoszony na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) 
 
GMINA MIEJSKA LUBAŃ
reprezentowana przez
BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ
ogłasza otwarty konkurs ofert


na realizację wymienionych niżej zadań publicznych wraz z planowaną wysokością środków publicznych przewidzianych na wsparcie ich realizacji 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadań objętych konkursem.

I. Rodzaje zadań oraz wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na wsparcie ich realizacji dla mieszkańców Miasta Lubań:

1. Rodzaj zadania: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Nazwa zadania: Prowadzenie Lubańskiego Inkubatora NGO.

Planowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania: 12.000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym bądź wkładem finansowym z innych źródeł w wysokości minimum 20% całkowitych kosztów zadania (wkład własny może obejmować wkład osobowy).

Termin realizacji zadania: 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

2. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Działania planowane w ramach realizacji zadania będą miały na celu upowszechnianie rekreacji ruchowej, propagowanie i uprawianie sportu poprzez m. in. organizacje zawodów sportowych, udział w zawodach sportowych, organizację treningów oraz udział i organizację obozów sportowych.

Planowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania: 190.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym w wysokości minimum 20% całkowitych kosztów zadania (w tym wkład osobowy nie może wynosić więcej niż 10% wszystkich kosztów zadania).

Termin realizacji zadania: 15.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Zasady przyznawania dotacji:

W wyniku rozpatrzenia zgłoszonych ofert Gmina Miejska Lubań może zlecić realizację zadania jednemu lub kilku wykonawcom.

Dotacja zostanie przekazana na konto podmiotu ubiegającego się o wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej ustawą), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym w drodze konkursu Oferentem.

Poprzez udzieloną dotację Gmina Miejska Lubań będzie wspierać zadanie zlecone wykonawcy – w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 11 ust.1 pkt 1 ustawy. Pozostałe koszty realizacji zadania będą finansowane z wkładu własnego Oferenta rozumianego jako suma środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego.

Informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego i wkładu rzeczowego nie będą brane pod uwagę zarówno w ofercie jak i w trakcie realizacji zadania.

Dotacje nie mogą być udzielane na:

1. Dotowanie zadań, które są dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów.

2. Pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów.

3. Budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów.

4. Prowadzenie działalności gospodarczej.

5. Pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji chyba, że jest to niezbędne do realizacji zadania.

6. Udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym.

7. Działalność polityczną i religijną.

8. Koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania.

9. Kary umowne.

10. Odsetki ustawowe i umowne.

11. Nagrody pieniężne.

Ogólne zasady kwalifikowalności kosztów:

1. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane, gdy:

a) związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,

b) zostały uwzględnione w kosztorysie zadania,

c) zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych,

d) zostały poniesione w uprawnionym okresie (termin realizacji zadania wynikający z zapisu w umowie),

e) poparte są właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki do umów, delegacje).

2. Koszty kwalifikowane mogą zawierać koszty osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia wraz z kosztami pracownika i pracodawcy) – koszty osobowe administracji i obsługi zadania tylko w części dotyczącej realizowanego zadania.


III. Warunki realizacji zadań:

1. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego określa umowa.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania muszą zostać zapłacone najpóźniej do dnia zakończenia zadania, nawet jeśli wynikający z przepisów lub faktury ostateczny termin ich płatności jest dłuższy.

3. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy na realizację zadania z Gminą Miejską Lubań, środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem.

4. Oferent jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie z art. 18 ustawy.

5. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową dotacyjną.

6. W przypadku udzielenia dotacji niższej niż wnioskowana, oferent jest zobowiązany do osiągnięcia celu określonego w ofercie lub może odstąpić od podpisania umowy. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy, oferent ma obowiązek pisemnie powiadomić Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań w terminie 7 dniu od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji.

7. Oferent przystępujący do zawarcia umowy winien przedstawić:

a) zaktualizowany kosztorys ze względu na rodzaj kosztów oraz kosztorys ze względu na przewidywane źródła finansowania (zgodnie ze wzorem oferty) jeśli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej,

b) zaktualizowany harmonogram zadania (jeśli będzie inny niż w złożonej ofercie)

c) zaktualizowany opis działań (jeśli uzna, że z powodu niższej dotacji niż wnioskowana zrealizuje mniejszy zakres rzeczowy),

d) oświadczenie oferenta o zgodności odpisu rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy,

e) w przypadku oferty wspólnej umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

8. Ta sama oferta nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego:

a) z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy,

b) zgodnie z art. 12 ustawy.


IV. Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15.12.2017 roku na adres:

Urząd Miasta Lubań,

ul. 7 Dywizji 14,

59-800 Lubań

pok. 9 (I piętro – Biuro Obsługi Interesanta);

w godzinach pracy Urzędu.

2. W przypadku przesłania oferty pocztą, decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Lubań.

3. Nie będą przyjmowane oferty przesłane pocztą elektroniczną.

4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) w formie papierowej, w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów.

6. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.

7. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (załączniki):
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl, lub kopię dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta oraz nazwiska i funkcję osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu (np. wypis z ewidencji klubów sportowych gdy zawiera w/w informacje lub wypis z ewidencji i statut lub inny dokument jeżeli wypis nie zawiera w/w informacji),
b) pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeżeli dane osoby nie są ujęte w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu
c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji, podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
d) w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy organizacji nie posiadającej osobowości prawnej – aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego (lub innego organu wykonawczego) uprawniające do działania w jego imieniu,
e) aktualny statut,
f) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach i wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, dekret powołujący proboszcza lub na inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań,
g) oświadczenie o rzetelnym i terminowym rozliczeniu dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w ostatnich 2 latach

8. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta.


V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

Opiniowania złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Lubań. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Wskazania osób do prac w Komisji Konkursowej, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą dokonać w terminie do dnia 8.12.2017 roku, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań. Zgłoszenia należy dokonać na wniosku dostępnym w Biurze Obsługi Interesanta, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 9 oraz w Wydziale Infrastruktury Społecznej, ul. Mickiewicza 6, III piętro, pokój nr 13.

Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pracuje zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wybór ofert nastąpi w terminie:

- do dnia 22.12.2017 roku w zakresie zadania 1

- do dnia 09.01.2018 roku w zakresie zadania 2.

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne i złożone w określonym w ogłoszeniu terminie. Oferty nie spełniające wymagań formalnych podlegają odrzuceniu o czym zawiadamia się pisemnie oferenta.

Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej (Organizacje pozarządowe – Wyniki konkursów), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubań www.luban.pl (Organizacje pozarządowe).

Wymogi formalne składanych ofert obejmują następujące elementy:

1. Złożenie oferty w podanym terminie.

2. Złożenie oferty przez uprawniony podmiot.

3. Złożenie oferty na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji, wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.

4. Zgodność oferty z zadaniem konkursowym.

5. Złożenie wszystkich wymaganych załączników opatrzonych datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

6. Zachowanie właściwego udziału wnioskowanego dofinansowania w stosunku do całkowitych kosztów zadania.

Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:


 

Kryteria  Ocena  

Możliwość realizacji zadania publicznego, w tym:
1) kompleksowość i atrakcyjność proponowanych działań,
2) miejsce realizacji zadania,
3) rzetelny i realny harmonogram działań,
4) ilość uczestników w programie.

 0 – 15 pkt.

0-5 pkt.

0-2 pkt.

0-3 pkt.

0-5 pkt.

 

Kalkulacja kosztów realizacji zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania:
1) rzetelność i celowość kosztorysu
niezbędnego do realizacji projektu oraz jego spójność z harmonogramem (przejrzystość, zdefiniowanie pozycji budżetowych, prawidłowe jednostki miary, prawidłowo sporządzona kalkulacja kosztów pod względem rachunkowym)
2) adekwatność przewidywanych kosztów
do założonych działań i efektów
 0 – 10 pkt.

 

0 - 7 pkt.

0 – 3 pkt.

 Wysokość finansowego wkładu własnego oraz środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania.  0 -  10 pkt. następująco:

5% - 1 pkt.

6% - 10 % - 2 pkt.

11% - 20% - 3 pkt.

21% - 30% - 4 pkt.

31% - 40% - 5 pkt.

41% - 50% - 6 pkt.

do 70% - 8 pkt.

pow. 70% - 10 pkt.
Potencjał organizacyjny:
1) doświadczenie i kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja będzie realizowała zadanie,
2) wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
3) posiadane zasoby rzeczowe
 0-8 pkt.

0 – 3 pkt.

 0-2 pkt.

 0-3 pkt.

Rozliczenie otrzymanych dotacji:
Nie rozliczenie dotacji
Brak realizacji zadań publicznych
Właściwe rozliczanie dotacji otrzymanych w ostatnich 2 latach z uwzględnieniem rzetelności i terminowości rozliczenia

0-4 pkt.

      0 pkt.

 1 pkt.

1-4 pkt.

   
 SUMA  47 pkt.
 
   
  Oferty zostaną odrzucone jeżeli uzyskają łącznie ocenę poniżej 25 punktów. 
Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubań oraz na stronie internetowej www.miastoluban.pl

VI. Dodatkowe uwagi i zastrzeżenia zamawiającego:

Organizacja, zgodnie z art.16 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do oferenta o dodatkowe informacje mogące mieć istotne znaczenie dla oceny oferty.

W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Gmina Miejska Lubań zastrzega sobie prawo do:

- Odwołania konkursu bez podania przyczyny.

- Zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu.

- Przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

VII. Informacja o zrealizowanych w 2016 r. i w 2017 r. zadaniach publicznych tego samego rodzaju z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym:

1. Zadania zrealizowane w 2016 r.

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 176.000,00 zł.

- Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). – 14.000,00 zł.

2. Zadanie zrealizowane w 2017 r.

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 197.000,00 zł.

- Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). – 20.000,00 zł.

z up. BURMISTRZA

Mariusz Tomiczek

Zastępca Burmistrza

 

OTWARTY KONKURS OFERT


Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)


GMINA MIEJSKA LUBAŃ
reprezentowana przez
BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadań objętych konkursem.


I. Rodzaj zadania oraz wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na wsparcie jego realizacji dla mieszkańców Miasta Lubań:
Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Działania planowane w ramach zadania będą miały na celu zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z problemem uzależnień od alkoholu.
Kwota planowana: 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100).
Dofinansowanie nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.
Termin realizacji zadania: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.


II. Zasady przyznawania dotacji:

W wyniku rozpatrzenia zgłoszonych ofert Gmina Miejska Lubań może zlecić realizację zadania jednemu lub kilku wykonawcom.
Dotacja zostanie przekazana na konto podmiotu ubiegającego się o wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej ustawą), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym w drodze konkursu Oferentem.
Poprzez udzieloną dotację Gmina Miejska Lubań będzie wspierać zadanie zlecone wykonawcy – w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 11 ust.1 pkt 1 ustawy. Pozostałe koszty realizacji zadania będą finansowane z wkładu własnego Oferenta rozumianego jako suma środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego.
Informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego i wkładu rzeczowego nie będą brane pod uwagę zarówno w ofercie jak i w trakcie realizacji zadania.


Dotacje nie mogą być udzielane na:

1. Dotowanie zadań, które są dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów.
2. Pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów.
3. Budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów.
4. Prowadzenie działalności gospodarczej.
5. Pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji chyba, że jest to niezbędne do realizacji zadania.
6. Udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym.
7. Działalność polityczną i religijną.
8. Koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania.
9. Kary umowne.
10. Odsetki ustawowe i umowne.
11. Nagrody pieniężne.


Ogólne zasady kwalifikowalności kosztów:

1. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane, gdy:
a) związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,
b) zostały uwzględnione w kosztorysie zadania,
c) zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych,
d) zostały poniesione w uprawnionym okresie (termin realizacji zadania wynikający z zapisu w umowie),
e) poparte są właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki do umów).
2. Koszty kwalifikowane mogą zawierać koszty osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia wraz z kosztami pracownika i pracodawcy) – koszty osobowe administracji i obsługi zadania tylko w części dotyczącej realizowanego zadania.


III. Warunki realizacji zadań:

1. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego określa umowa.
2. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania muszą zostać zapłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 roku, nawet jeśli wynikający z przepisów lub faktury ostateczny termin ich płatności jest dłuższy.
3. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy na realizację zadania z Gminą Miejską Lubań, środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem.
4. Oferent jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie z art. 18 ustawy.
5. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową dotacyjną.
6. W przypadku udzielenia dotacji niższej niż wnioskowana, oferent jest zobowiązany do osiągnięcia celu określonego w ofercie lub może odstąpić od podpisania umowy. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy, oferent ma obowiązek pisemnie powiadomić Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań w terminie 7 dniu od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji.
7. Oferent przystępujący do zawarcia umowy winien przedstawić:
a) zaktualizowany kosztorys ze względu na rodzaj kosztów oraz kosztorys ze względu na przewidywane źródła finansowania (zgodnie ze wzorem oferty) jeśli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej,
b) zaktualizowany harmonogram zadania (jeśli będzie inny niż w złożonej ofercie)
c) zaktualizowany opis działań (jeśli uzna, że z powodu niższej dotacji niż wnioskowana zrealizuje mniejszy zakres rzeczowy),
d) oświadczenie oferenta o zgodności odpisu rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy,
e) w przypadku oferty wspólnej umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
8. Ta sama oferta nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego:
a) z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy,
b) zgodnie z art. 12 ustawy.


IV. Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15.12.2017 roku na adres:


Urząd Miasta Lubań,
ul. 7 Dywizji 14,
59-800 Lubań
pok. 9 (I piętro – Biuro Obsługi Interesanta);
w godzinach pracy Urzędu.


2. W przypadku przesłania oferty pocztą, decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Lubań.
3. Nie będą przyjmowane oferty przesłane pocztą elektroniczną.
4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) w formie papierowej, w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów.
6. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
7. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (załączniki):
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl, lub kopię dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta oraz nazwiska i funkcję osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu (np. wypis z ewidencji klubów sportowych gdy zawiera w/w informacje lub wypis z ewidencji i statut lub inny dokument jeżeli wypis nie zawiera w/w informacji),
b) pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeżeli dane osoby nie są ujęte w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu
c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji, podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
d) w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy organizacji nie posiadającej osobowości prawnej – aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego (lub innego organu wykonawczego) uprawniające do działania w jego imieniu,
e) aktualny statut,
f) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach i wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, dekret powołujący proboszcza lub na inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań,
g) oświadczenie o rzetelnym i terminowym rozliczeniu dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w ostatnich 2 latach
h) Program profilaktyczny, który będzie realizowany w trakcie zadania.


Program profilaktyczny powinien zawierać:

1. Nazwa programu
2. Opis i główne cele programu .
3. Uzasadnienie realizacji programu ( problemy, potrzeby realizacji działań profilaktycznych )
4. Planowanie zadania/przedsięwzięcia profilaktyczne
5. Grupa docelowa/odbiorcy programu
6. Metody realizacji programu (warsztaty/zajęcia w terenie/wykłady/ pogawędki/zajęcia sportowe, artystyczne, relaksacyjne, itp.)
7. Wskazanie osób, które będą odpowiedzialne za realizację programu, ich kompetencje
8. Miejsce realizacji
9. Uzasadnienie skąd potrzeba realizacji programu
10. Wskaźniki osiągnięcia celu
8. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta.


V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

Opiniowania złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Lubań. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
Wskazania osób do prac w Komisji Konkursowej, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą dokonać w terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań. Zgłoszenia należy dokonać na wniosku dostępnym w Biurze Obsługi Interesanta, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 9 oraz w Wydziale Infrastruktury Społecznej, ul. Mickiewicza 6, III piętro, pokój nr 13.
Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pracuje zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wybór ofert nastąpi w terminie do dnia 22.12.2017 roku.
Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne i złożone w określonym w ogłoszeniu terminie. Oferty nie spełniające wymagań formalnych podlegają odrzuceniu o czym zawiadamia się pisemnie oferenta.
Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej (Organizacje pozarządowe – Wyniki konkursów), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubań www.luban.pl (Organizacje pozarządowe).


Wymogi formalne składanych ofert obejmują następujące elementy:

1. Złożenie oferty w podanym terminie.
2. Złożenie oferty przez uprawniony podmiot.
3. Złożenie oferty na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji, wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
4. Zgodność oferty z zadaniem konkursowym.
5. Złożenie wszystkich wymaganych załączników opatrzonych datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.
6. Zachowanie właściwego udziału wnioskowanego dofinansowania w stosunku do całkowitych kosztów zadania.
Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria Ocena
Możliwość realizacji zadania publicznego, w tym:
1) kompleksowość i atrakcyjność proponowanych działań,
2) miejsce realizacji zadania,
3) rzetelny i realny harmonogram działań,
4) ilość uczestników w programie.
0 – 15 pkt.
0-5 pkt.
0-2 pkt.
0-3 pkt.
0-5 pkt.
Kalkulacja kosztów realizacji zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania:
1) rzetelność i celowość kosztorysu
niezbędnego do realizacji projektu oraz jego spójność z harmonogramem (przejrzystość, zdefiniowanie pozycji budżetowych, prawidłowe jednostki miary, prawidłowo sporządzona kalkulacja kosztów pod względem rachunkowym)
2) adekwatność przewidywanych kosztów do
założonych działań i efektów
0 – 10 pkt.
0 - 7 pkt.
0 – 3 pkt.
Wysokość finansowego wkładu własnego oraz środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania. 0 - 10 pkt. następująco:
5% - 1 pkt.
6% - 10 % - 2 pkt.
11% - 20% - 3 pkt.
21% - 30% - 4 pkt.
31% - 40% - 5 pkt.
41% - 50% - 6 pkt.
do 70% - 8 pkt.
pow. 70% - 10 pkt.
Potencjał organizacyjny:
1) doświadczenie i kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja będzie realizowała zadanie,
2) wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
3) posiadane zasoby rzeczowe
0-8 pkt.
0 – 3 pkt.
0-2 pkt.
0-3 pkt.
Rozliczenie otrzymanych dotacji:
Nie rozliczenie dotacji
Brak realizacji zadań publicznych
Właściwe rozliczanie dotacji otrzymanych w ostatnich 2 latach z uwzględnieniem rzetelności i terminowości rozliczenia
0-4 pkt.
0 pkt.
1 pkt.
1-4 pkt.
Działania na rzecz profilaktyki uzależnień 0-10 pkt.

SUMA                                                      57 pkt.

Oferty zostaną odrzucone jeżeli uzyskają łącznie ocenę poniżej 30 punktów.
Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubań oraz na stronie internetowej www.miastoluban.pl


VI. Dodatkowe uwagi i zastrzeżenia zamawiającego:

Organizacja, zgodnie z art.16 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do oferenta o dodatkowe informacje mogące mieć istotne znaczenie dla oceny oferty.
W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
Gmina Miejska Lubań zastrzega sobie prawo do:
- Odwołania konkursu bez podania przyczyny.
- Zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu.
- Przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

VII. Informacja o zrealizowanych w 2016 r. i w 2017 r. zadaniach publicznych tego samego rodzaju z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym:
W wymienionych latach na zadania tego samo rodzaju organizacjom pozarządowym przekazano łącznie dotacje po 34.000,00 zł w każdym roku.


z up. BURMISTRZA
Mariusz Tomiczek
Zastępca Burmistrza

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...