Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
08-01-2015

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań, posiadającym wymagane kwalifikacje, odbyty staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego i zdany egzamin przed komisją egzaminacyjną – Burmistrz Miasta Lubań nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień nauczyciela mianowanego.


Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w drodze postępowania egzaminacyjnego


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) – rozdział 3a;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013, poz. 393)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013
poz. 267 ze zm.)


Terminy i sposób załatwiania:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel zobowiązany jest złożyć w roku kalendarzowym, w którym uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski:

do dnia 30 czerwca - przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku;
do dnia 31 października - przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku.


Sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli prowadzi p. Magdalena Malinowska – poinspektor Referatu Edukacji i Sportu w Wydziale , pokój nr 14, tel. 646 44 33.


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami:
dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub poświadczone notarialnie kopie tych dokumentów;
akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z uzasadnieniem lub poświadczona notarialnie kopia aktu nadania;
zaświadczenie dyrektora szkoły (przedszkola) zawierające informacje o:
wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.


Analiza formalna wniosku:

Organ prowadzący przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego i wymaganej dokumentacji. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub złożona dokumentacja, nie spełniają wymagań formalnych, organ prowadzący wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


Na wniosek nauczyciela w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przedstawiciel związku zawodowego.

Egzamin składa się z dwóch części:

część I – nauczyciel dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,
część II – nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych
w § 7 ust 2 rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Nauczyciel, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu, na podstawie którego organ prowadzący szkołę nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, stopień nauczyciela mianowanego. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem.


Formularz do pobrania: Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (doc)

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...