Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
09-04-2019

Są takie książki, do których często wracamy. Pamiętamy o nich długo i z pełnym przekonaniem polecamy je innym. Czy takie lektury mają już pierwszaki? Maluchy od niedawna znają cały alfabet, ale już bardzo chętnie opowiadają o swoich ulubionych książkach.

4 kwiet­nia br., ucznio­wie klasy 1 a z SP2, na zaję­ciach arty­stycz­nych, wyko­ny­wali pracę pod tytu­łem „Moja ulu­biona książka”. Kon­kurs pla­styczny dla dzieci edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej został zor­ga­ni­zo­wany przez Gdań­skie Wydaw­nic­two Oświa­towe. Jego głów­nym jego celem jest popu­la­ry­zo­wa­nie czy­tel­nic­twa, roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści pla­stycz­nych oraz pobu­dza­nie uczniów do twór­czego, nie­kon­wen­cjo­nal­nego myśle­nia i otwar­to­ści na świat. Dzieci z wiel­kim zapa­łem two­rzyły pla­katy rekla­mu­jące książkę, o któ­rej mogą bez waha­nia powie­dzieć: „To moja ulu­biona książka”.

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...