Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
06-11-2018

05.11.2018 r. klasy czwarte ze SP nr 2 i SP nr 3 w Lubaniu spacerowały po parku na Kamiennej Górze w ramach obchodów Dnia Krajobrazu.

Punk­tu­al­nie o godzi­nie 9.00 wszy­scy zain­te­re­so­wani zgro­ma­dzili się przed budyn­kiem Szkoły Muzycz­nej. Tam roz­po­częło się spo­tka­nie z Panią Agnieszką Wierz­bicką –kie­row­ni­kiem Regio­nal­nego Cen­trum Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej. Na początku Pani Agnieszka przed­sta­wiła dzie­ciom histo­rię powsta­nia parku, przy­bli­żyła budowę geo­lo­giczną terenu, poka­zu­jąc powul­ka­niczne formy, tj. bloki bazal­towe, kuli­ste i owalne bomby wul­ka­niczne. Ucz­nio­wie odwie­dzili miej­sce, w któ­rym zasa­dzono pięć dębów ku czci Ojców Nie­po­dle­gło­ści. Dzieci obej­rzały także naj­cie­kaw­sze drze­wo­stany parku.
Wszy­scy uczest­nicy zajęć jed­no­gło­śnie stwier­dzili, że lek­cja w tere­nie i spo­tka­nie z eks­per­tem są dobrym spo­so­bem na pozna­nie przy­rody i ele­men­tów naj­bliż­szego kra­jo­brazu.

  
JK               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...