Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
06-11-2018

Jak co roku opiekun SKO zaprosił uczniów klasy Ia i Ib do rozpoczęcia przygody z oszczędzaniem.

Zanim wszy­scy zain­te­re­so­wani zostali uro­czy­ście paso­wani na człon­ków SKO odbyło się spo­tka­nie poprze­dzone poga­danką prze­pro­wa­dzoną przez pra­cow­nika banku PKO BP w Luba­niu. Dzieci roz­wią­zy­wały inte­re­su­jące zagadki oraz zdo­były pod­sta­wową wie­dzę na temat oszczę­dza­nia. Następ­nie obecna na uro­czy­sto­ści pani Agnieszka doko­nała ofi­cjal­nego paso­wa­nia na SKO-wicza. Ucz­niom został odczy­tany tekst ślu­bo­wa­nia, który wszy­scy zaak­cep­to­wali i potwier­dzili grom­kim – „przy­rze­kamy”. Następ­nie każdy pierw­szo­kla­si­sta otrzy­mał upra­gnioną ksią­żeczkę SKO oraz drobne upo­minki.
Życzymy wytrwa­ło­ści i wielu oszczęd­no­ści!!!

  
IK               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...