Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
06-11-2018

Kolejne zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Lubię Lubań” odbyły się w szkolnej bibliotece.

Klasa I a poznała histo­rię powsta­nia naszego mia­sta. Dzieci zdo­były także wiele infor­ma­cji o her­bie Luba­nia. Zaję­cia mul­ti­me­dialne popro­wa­dziła p. Beata Książ­kie­wicz, która na wstę­pie wyja­śniła pierw­szo­kla­si­stom nowe poję­cia – legenda, baśń i poda­nie- a następ­nie wspo­mniała o eta­pach zmian doty­czą­cych nazwy miej­sco­wo­ści.
Dla malu­chów była to pierw­sza lek­cja histo­rii. Ucz­nio­wie roz­bu­dzili swoją cie­ka­wość, dla­tego tego typu spo­tka­nia będą kon­ty­nu­owane, ponie­waż Lubań kryje wiele tajem­nic, o któ­rych warto posłu­chać, tym bar­dziej, że taki jest cel pro­jektu – pozna­nie i polu­bie­nie swo­jego małego i rodzin­nego zakątka.

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...