Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
13-06-2018

23 maja 2018 r. w gabinecie fizycznym odbył się konkurs na najciekawsze doświadczenie fizyczne.

W kon­kur­sie wzięło udział 14 dru­żyn, łącz­nie 28 uczniów klas dru­gich i trze­cich gim­na­zjum oraz siód­mej klasy szkoły pod­sta­wo­wej. Kon­kurs oce­niało jury zło­żone z uczniów oraz nauczy­ciela fizyki pani Kry­styny Orpi­szew­skiej. Nagrodę publicz­no­ści zdo­była Pau­lina Trza­skacz, uczen­nica klasy 3 b. Pau­lina zdo­była uzna­nie publicz­no­ści, pre­zen­tu­jąc cie­kawe doświad­cze­nia: pom­pu­jący się balo­nik oraz fon­tanna. Pierw­sze miej­sce wywal­czyła dru­żyna w skła­dzie: Szy­mon Bodzenta oraz Adrianna Kowal­czuk z doświad­cze­niem „Ozię­biony napój”.
Kon­kurs cie­szył się dużą popu­lar­no­ścią wśród uczniów, dla­tego można stwier­dzić, że zain­te­re­so­wa­nie fizyką oraz chęć podej­mo­wa­nia prób samo­dziel­nego eks­pe­ry­men­to­wa­nia zde­cy­do­wa­nie wzro­sło.

  
KO               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...