Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
20-10-2016

Jan Paweł II to uko­chany papież wszyst­kich Pola­ków, dla­tego 16 paździer­nika usta­lono dniem poświę­co­nym pamięci Ojca Świę­tego.

Z ini­cja­tywy ks. Pio­tra Win­cza­kie­wi­cza 11 paździer­nika 2016 r. w Gim­na­zjum nr 3 im. Euro­re­gionu Nysa w Luba­niu odbyło się spo­tka­nie, na któ­rym ucznio­wie mogli przy­po­mnieć sobie pełen zawi­ło­ści oraz dowo­dów wiary życio­rys Jana Pawła II, przej­rzeć foto­gra­fie ema­nu­jące papie­skim cie­płem i dobro­cią, a także obej­rzeć frag­menty wzru­sza­ją­cych fil­mów poświę­co­nych dzia­łal­no­ści Ojca Świę­tego. Ucz­nio­wie z zain­te­re­so­wa­niem obej­rzeli przy­go­to­wane mate­riały a następ­nie w zadu­mie opu­ścili salę.
Jan Paweł II nie żyje już 11 lat, ale na zawsze pozo­sta­nie w pamięci całego świata. Jest nie­do­ści­gnio­nym wzo­rem, auto­ry­te­tem, a Jego nauka pozo­staje na­dal aktu­alna.

     
GM3               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...