Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
12-10-2016

Po burz­li­wej deba­cie przed­wy­bor­czej w Gim­na­zjum nr 3 im. Euro­re­gionu Nysa w Luba­niu odbyły się wybory Prze­wod­ni­czą­cego Samo­rządu Ucz­niow­skiego.

Gim­na­zja­li­ści przy­by­wali do spe­cjal­nie na tę oka­zję przy­go­to­wa­nego lokalu wybor­czego i gło­so­wali na swo­ich kan­dy­da­tów. Wyda­rze­niu towa­rzy­szyło sporo emo­cji. Gdy spo­łecz­ność gim­na­zjalna oddała swoje głosy, a powo­łana komi­sja skru­pu­lat­nie je zli­czyła, ogło­szono wyniki.
Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że nowym Prze­wod­ni­czą­cym został Nor­bert Nowo­bil­ski, uczeń klasy 3 b, uzy­skaw­szy 51% gło­sów. Funk­cję zastępcy w roku szkol­nym 2016/2017 będzie peł­nić Nata­lia Dem­ja­no­wicz, która zdo­była 32% gło­sów. Pracę na rzecz SU zade­kla­ro­wała także trze­cia kan­dy­datka – Jes­sica Gałow­ska.

Zwy­cięzcy gra­tu­lu­jemy, a całej trójce życzymy suk­ce­sów i cie­ka­wych pomy­słów!

     
JR               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...