Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
29-09-2016

Od kilku dni w Gim­na­zjum nr 3 im. Euro­re­gionu Nysa w Luba­niu trwa kam­pa­nia wybor­cza do Samo­rządu Ucz­niow­skiego.

Już przy wej­ściu do budynku odwie­dza­ją­cych witają trans­pa­renty z hasłami kan­dy­da­tów, a kory­ta­rze szkolne okle­jono pla­ka­tami i kolo­ro­wymi balo­nami. Sztaby wybor­cze roz­po­częły zaciętą walkę i pro­mują swo­ich przed­sta­wi­cieli. W tym roku o sta­no­wi­sko prze­wod­ni­czą­cego lub prze­wod­ni­czą­cej SU ubiega się troje uczniów:

Nata­lia Dem­ja­no­wicz z kl. II d
Jes­sica Gałow­ska z kl. III d
oraz Nor­bert Nowo­bil­ski z kl. III b

Już wkrótce kan­dy­daci wezmą udział w deba­cie, po któ­rej nastąpi cisza przed­wy­bor­cza, a 3 paździer­nika, po wybo­rach, poznamy nowego szefa SU Gim­na­zjum nr 3. 
Ucz­niom, któ­rzy sta­nęli do rywa­li­za­cji, życzymy powo­dze­nia! Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kamy na finał!

     
JR               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...