Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-09-2016

Sieci neuronowe, fluorescencja i fosforescencja, a także rzeczywistość wirtualna to pojęcia, które stały się bliskie gimnazjalistom dzięki Dolnośląskiemu Festiwalowi Nauki.

Ucz­nio­wie Gim­na­zjum nr 3 wzięli udział w nie­zwy­kłych spo­tka­niach z nauką 16.09.2016 r.
Pierw­szy wykład „Różne obli­cza public rela­tions” -pro­wa­dzony przez p. Joannę Śmie­tankę – przy­bli­żył uczest­ni­kom obszar dzia­łań spe­cja­li­stów ds. public rela­tions oraz kre­owa­nia wize­runku w róż­no­rod­nych bran­żach i śro­do­wi­skach. Był on połą­czony z otwartą dys­ku­sją oraz zaję­ciami warsz­ta­to­wymi, na któ­rych uczest­nicy sami pró­bo­wali przed­sta­wić narzę­dzia kre­owa­nia pozy­tyw­nych rela­cji z oto­cze­niem.
Ogromne zain­te­re­so­wa­nie wzbu­dziła wśród uczniów wizyta na Wydziale Infor­ma­tyki UWr. Stu­denci przed­sta­wili gim­na­zja­li­stom swój pro­jekt, któ­rego efek­tem było skon­stru­owa­nie łazika mar­sjań­skiego. Maszyna „popi­sy­wała się” przed uczniami licz­nymi moż­li­wo­ściami, m.in. zbie­ra­nia pró­bek ziemi, poko­ny­wa­nia prze­szkód czy podno­sze­nia przedmio­tów.
Uczest­nicy festi­walu dowie­dzieli się także, w jaki spo­sób działa sieć neu­ro­nowa, jak widzi ona świat oraz roz­po­znaje obiekty. Cie­ka­wostką była rów­nież moż­li­wość zoba­cze­nia kom­pu­tera malu­ją­cego niczym Picasso z uży­ciem sieci neu­ro­no­wych. Naj­więk­szym powo­dze­niem cie­szyły się jed­nak „oku­lary” Ocu­lus Rift, dzięki któ­rym gim­na­zja­li­ści mogli się prze­nieść w wir­tu­alną rze­czy­wi­stość.
Ostatni wykład połą­czony z poka­zem był naj­bar­dziej spek­ta­ku­larny i odbył się na Wydziale Che­mii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego. „Odlo­towa che­mia” w wyko­na­niu dr Andrzeja Vogta oraz jego asy­sten­tek- Joanny Czyżo i Zuzanny Kruk- roz­po­częła się bar­dzo tajem­ni­czo. Pro­wa­dzący wpro­wa­dzili w nastrój poprzez prze­bra­nie się za cza­ro­dzieja i jego pomoc­ni­ków. Następ­nie przed­sta­wili wiele eks­pe­ry­men­tów, które były szcze­gó­łowo oma­wiane pod kątem zasto­so­wa­nia w róż­nych dzie­dzi­nach życia. Gim­na­zja­li­ści odpo­wia­dali także na pyta­nia pro­wa­dzą­cego oraz zdo­by­wali drobne upo­minki.
Dol­no­ślą­ski Festi­wal Nauki to wspa­niała impreza, która zapew­nia bli­skie spo­tka­nia z nauką, ale taką, któ­rej ucznio­wie nie mają moż­li­wo­ści zoba­cze­nia w szkole. Takie przed­się­wzię­cia otwie­rają nie­któ­rym oczy na to, czym chcie­liby się zająć w przy­szło­ści. Mamy nadzieję, że wśród uczniów Gim­na­zjum nr 3 znaj­dzie się choć jeden zapa­lony infor­ma­tyk czy che­mik-pasjo­nat.

     
MP               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...