Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
11-04-2019

Lubań, dnia 11 kwietnia 2019 roku

 

 

GGNiR.6840.4.1.2017

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, ust.2, art. 40 ust.1 pkt 1, ust.3, 39 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze. zm.), §3 ust. 1 pkt 1Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz.Woj.Doln. z dnia 30 czerwca 2014 roku poz. 2911 z późn. zm.), §2 Uchwały Nr LI/368/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 18 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz Zarządzenia Nr 161/2018 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:


BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony


na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę garażową, położonej w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 63/14, Obręb II, AM 18 o powierzchni 22,00 m², dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00018708/2

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 15 listopada 2018 roku zgodnie z Ogłoszeniem z dnia 09 października 2018 roku.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 10 stycznia 2019 roku zgodnie z Ogłoszeniem z dnia 04 grudnia 2018 roku.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 05 marca 2019 roku zgodnie z Ogłoszeniem z dnia 25 stycznia 2019 roku.

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta i równej powierzchni, położona w pośredniej strefie lokalizacyjnej miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Armii Krajowej w Lubaniu.

Przedmiotowa nieruchomość powstała w wyniku podziału działki nr 63/4, AM 18, Obręb II o powierzchni 11.658 m² na mocy Decyzji Burmistrza Miasta Lubań nr GGNiR.6831.12.2018 z dnia 03.07.2018r., z przeznaczeniem pod zabudowę garażową.

Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej przez działkę nr 63/15, AM 18, Obręb II (księga wieczysta nr JG1L/00018708/2) oraz działkę nr 64/2, AM 18, Obręb II (księga wieczysta nr JG1L/00018708/2), stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań.

Dla przedmiotowej nieruchomości zostanie ustanowione prawo rzeczowe ograniczone związane z inną nieruchomością, poprzez służebność gruntową ustanowioną na czas nieokreślony na działce gruntu nr 63/15 i 64/2, polegającą na nieodpłatnym prawie przejazdu i przechodu przez działkę gruntu nr 63/15 i 64/2.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lubania nr XXXVIII/286/2005 z dnia 27 września 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubania (Dz.U. Woj. Doln. nr 243 z dnia 6 grudnia 2005r., poz. 3803 ze zm.), przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 2MW19 - przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a także częściowo w strefie zagrożenia powodziowego oraz w strefie B ochrony konserwatorskiej. Szczegółowe informacje na temat zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań, ul. A. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań.

Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu pozytywnie zaopiniował przedłożoną wstępną koncepcję projektu budowy nowych garaży na przedmiotowym terenie, zgodnie z którą przewiduje się zachowanie ujednoliconego charakteru garaży z dachami dwuspadowymi nawiązującymi do dachów budynków mieszkalnych.

Nabywcy przedmiotowyej nieruchomości własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany będzie sporządzić projekt architektoniczno-budowlany oraz uzyskać wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne wymagane przepisami prawa, w tym pozwolenie na budowę, które konieczne jest w związku z tym, iż planowane do wybudowania garaże dotyczą zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt (zabudowa szeregowa).

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie posiada wykonanych przyłączy uzbrojenia technicznego, ale położona jest w obszarze uzbrojenia w sieć: energii elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej.

Przygotowanie terenu pod budowę Nabywca będzie musiał wykonać własnym staraniem i na własny koszt.

 

Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu:

 

Cena wywoławcza: 4.800,00 zł

Wadium: 800,00 zł

 

Przetarg na zbycie działki odbędzie się w dniu 22 maja 2019 roku (środa) o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 17 maja 2019 roku (piątek) włącznie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg ul. Armii Krajowej – dz.nr 63/14 - imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 17 maja 2019 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osób przystępujących do przetargu).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest osobiste stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie Spółki Cywilnej – okazanie umowy spółki, REGON-u spółki, odpowiedniej uchwały pozwalającej na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosownego umocowania do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a prowadzący działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniej uchwały wyrażającej zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 986 ze zm.) wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278 ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunku udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. 

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 roku, poz.1221 ze zm.) do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 100% ceny wylicytowanej w przetargu oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży płatne są przez Nabywcę nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego przed jego podpisaniem. Poza kosztami opisanymi powyżej Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.

O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego Nabywca zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 3, tel.75 646 44 19.

 

 

 

z up. BURMISTRZA

MATEUSZ ZAJDEL

Zastępca Burmistrza


Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań.

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...