Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
10-05-2018

                                                                                             Lubań dnia 10 maja 2018 roku

                                                                                                                                                                                                                                                        GGNiR.6840.2.1.2016

                                                                                        OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.), Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 roku, poz. 2911 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 54/2018 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:

 

                                                                               BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

                                                                                           o g ł a s z a

                                                                       pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy Mikołaja Kopernika, oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 10/4 AM 2 Obręb III o powierzchni 655 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer JG1L/00027025/6.

Nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, położona jest w pośredniej strefie lokalizacyjnej miasta Lubań, bezpośrednio przy zbiegu ulicy Mikołaja Kopernika i łącznika z ulicą Łużycką.

Nieruchomość dłuższym bokiem przylega bezpośrednio do ulicy Mikołaja Kopernika, z której możliwy jest wjazd i wejście na nieruchomość z poziomu jezdni i chodnika. Po stronie łącznika z ulicą Łużycką występuje znaczna różnica poziomów w formie skarpy. Od strony północno – zachodniej nieruchomość graniczy z działką Nr 10/3 w części zabudowaną do granicy działki wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, w części stanowiącą istniejący dojazd do nieruchomości.

Przez działkę Nr 10/3 oraz przez część przedmiotowej nieruchomości realizowany jest dojazd do działki Nr 9, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym. Przedmiotowa nieruchomość przy południowo – zachodniej granicy  obciążona jest służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w pasie ziemi o kształcie kwadratu i  powierzchni 25 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela działki Nr 9.

Przedmiotowa nieruchomość od strony ulicy Mikołaja Kopernika i łącznika z ulicą Łużycką jest ogrodzona płotem z elementów stalowych wypełnionych siatką stalową, na słupkach stalowych osadzonych w betonowej podmurówce. Ogrodzenie w stanie całkowitej dekapitalizacji, skorodowane, z licznymi ubytkami siatki. Od strony południowo – zachodniej nieruchomość ogranicza ogrodzenie i brama wjazdowa właściciela nieruchomości przyległej.

Teren nieruchomości o równej powierzchni częściowo zadarniony. Przy południowo – zachodniej granicy działki posadowiona jest żelbetowa podpora napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia (w odległości ok. 0,5 m od płotu rozdzielającego nieruchomości). Centralnie na działce rośnie lipa drobnolistna o pierśnicy ok. 0,80 m. Przy południowo – wschodniej granicy nieruchomości rośnie kilka drzew w różnym wieku (jesion zwyczajny o pierśnicy ok. 0,15 m oraz trzy robinie akacjowe o pierśnicy od 0,10 m do 0,40 m). Wzdłuż ulicy Mikołaja Kopernika w nieruchomości ułożona jest sieć telekomunikacyjna ze studnią telekomunikacyjną. Centralnie przez środek nieruchomości przebiega sieć gazowa (gA32) i wodociągowa (wA32), która biegnie od ulicy Mikołaja Kopernika do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na działce Nr 9.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubania przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem planu 2MW11 – przeznaczonej na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (Uchwała Rady Miasta Lubań Nr XXXVIII/286/2005 z dnia 27 września 2005 roku – Dz.Urz.Woj.Doln. z 06.12.2005r., Nr 243, poz. 3801).

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie posiada wykonanych przyłączy uzbrojenia technicznego, ale jest położona w obszarze uzbrojonym w sieć: energii elektrycznej, wodną, kanalizacyjną i gazową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 52.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych zero groszy).

Wadium: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy).

Przetarg odbędzie się w dniu 03 lipca 2018 roku o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta Lubań ul.7-ej Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 27 czerwca 2018 roku włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Lubań ul. 7-mej Dywizji 14.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg działka ul. Mikołaja Kopernika, imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań.

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 27 czerwca 2018 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osób przystępujących do przetargu).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w podanym wyżej terminie oraz:

  • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, konieczne jest złożenie oświadczenia o obowiązującym w małżeństwie ustroju majątkowym. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest: osobiste stawiennictwo obojga małżonków do przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie. Jeżeli zbycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie wypisu aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub – odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Osoba wyłoniona w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży, obowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę współmałżonka na zawarcie umowy sprzedaży, na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli małżonkowie przystąpią do podpisania notarialnej umowy sprzedaży,

  • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie spółki cywilnej – okazanie umowy spółki, REGON-u spółki, odpowiedniej uchwały pozwalającej na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosownego umocowania do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości),
  • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a prowadzący działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniej uchwały wyrażającej zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 700 ze zm.) wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,
  • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278, ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu, okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunku udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym (pełnomocnictwo notarialne).

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy Nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 roku, poz.1221 ze zm.) do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

100% ceny wylicytowanej w przetargu oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży płatne są przez Nabywcę nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego przed jego podpisaniem.

Poza kosztami opisanymi powyżej Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.

O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego Nabywca zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Lubań może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój Nr 5, tel.75 646 44 22.

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...