Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
30-01-2018

                                                                               Lubań, dnia 30 stycznia 2018 roku

GGNiR.6845.2.91.2017

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.13 ust.1, art.38 ust.1 i 2, art.40 ust.1 pkt.1, ust.2 i ust.3 Ustawy z dnia
21 sierpnia1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r., poz. 2911 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 218/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie przetargowym lub bezprzetargowym

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na cele ogródka, położonej w Lubaniu przy ul. Warszawskiej na części działki nr 12/16, AM 10, Obręb III,
dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00018709/9.

 

Powierzchnia nieruchomości: 211,00 m².

Wywoławcza roczna stawka czynszu netto za dzierżawę: 0,20 zł/m² (słownie: zero złotych 20/100).

Wadium: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Miejskiej Lubań, zlokalizowana w Lubaniu na zapleczu budynków przy ul. Warszawskiej nr 18, 19, 20 i 22.

Nieruchomość znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 1MW2, przeznaczonej na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Dzierżawca przedmiotowej nieruchomości zobowiązany będzie wykorzystywać przedmiot dzierżawy jako ogród przydomowy.

 

Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 06 marca 2018 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala nr 11.

            Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Licytacji podlegać będzie roczna stawka czynszu netto za dzierżawę powierzchni użytkowej ogrodu.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie do dnia
23 lutego 2018 roku włącznie
.

Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oddział w Lubaniu.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg na dzierżawę ogrodu ul. Warszawska – imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 23 lutego 2018 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań.

 

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z projektem Umowy Dzierżawy, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Lubań w Wydziale Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa, I piętro, pokój nr 5.

 

Ustalony na podstawie wylicytowanej stawki czynsz dzierżawy wraz z doliczonym podatkiem VAT w wysokości 23% płatny będzie rocznie w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry na rachunek bankowy nadany indywidualnie dla płatnika przez Wydział Budżetowo-Księgowy, Referat ds. Podatków i Opłat Urzędu Miasta Lubań.

Wysokość czynszu dzierżawy może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek czynszu dzierżawy za 1m², co następuje w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań.

Z osobą wyłonioną w drodze przetargu jako Dzierżawca przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta stosowna Umowa Dzierżawy na czas nieoznaczony. Wydanie nieruchomości dla Dzierżawcy zostanie potwierdzone stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym.

Dzierżawca zobowiązany będzie do zgłoszenia obowiązku podatkowego z tytułu dzierżawy przedmiotowej nieruchomości w Wydziale Budżetowo-Księgowym Referat ds. Podatków i Opłat Urzędu Miasta Lubań i ponoszenia z tego tytułu opłat w sposób i w wysokości wynikającej z Uchwały Rady Miasta Lubań.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu dzierżawy.

Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia Umowy Dzierżawy.

 

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5, tel. 75 646 44 22.

                                                                        Z up. BURMISTRZA
MARIUSZ TOMICZEK
Zastępca Burmistrza

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...