Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
29-12-2017

Lubań, dnia 28 grudnia 2017 roku

GGNiR.6845.4.67.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.13 ust.1, art.38 ust.1 i 2, art.40 ust.1 pkt.1, ust.2 i ust.3 Ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r., poz. 2911 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 176/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 października 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie przetargowym lub bezprzetargowym

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
o g ł a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym pomieszczeniem gospodarczym położonym w Lubaniu przy ul. Leśnej na części działki nr 19/2, AM 17, Obręb V, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00018711/6.

Powierzchnia nieruchomości zabudowanej murowanym pomieszczeniem gospodarczym: 10,00 m².
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto za najem: 0,90 zł/m² (słownie: zero złotych 90/100).
Wadium: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana murowanym pomieszczeniem gospodarczym stanowiącym własność Gminy Miejskiej Lubań, zlokalizowanym w Lubaniu na zapleczu budynku przy ul. Leśnej 44b.

Przedmiotowe pomieszczenie gospodarcze nadaje się do remontu. Remont Najemca wykona własnym staraniem i na własny koszt.
Nieruchomość znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 2MN19 przeznaczonej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
Najemca przedmiotowej nieruchomości zobowiązany będzie wykorzystywać przedmiot najmu jako pomieszczenie gospodarcze.

Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala nr 11.

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Licytacji podlegać będzie miesięczna stawka czynszu netto za najem powierzchni użytkowej pomieszczenia gospodarczego.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie do dnia
08 lutego 2018 roku włącznie.
Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oddział w Lubaniu.
W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg na najem murowanego pomieszczenia gospodarczego ul. Leśna – imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 08 lutego 2018 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań.

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z projektem Umowy Najmu, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Lubań w Wydziale Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa, I piętro, pokój nr 3.

Ustalony na podstawie wylicytowanej stawki czynsz najmu wraz z doliczonym podatkiem VAT w wysokości 23% płatny będzie miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry na rachunek bankowy nadany indywidualnie dla płatnika przez Wydział Budżetowo-Księgowy, Referat ds Podatków i Opłat Urzędu Miasta Lubań.
Wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek czynszu najmu za 1m², co następuje w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań.
Najemca zobowiązany będzie do zgłoszenia obowiązku podatkowego z tytułu najmu przedmiotowej nieruchomości w Wydziale Budżetowo-Księgowym Referat ds. Podatków
i Opłat Urzędu Miasta Lubań i ponoszenia z tego tytułu opłat w sposób i w wysokości wynikającej z Uchwały Rady Miasta Lubań.

Z osobą wyłonioną w drodze przetargu jako Najemca przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta stosowna Umowa Najmu na czas nieoznaczony. Wydanie nieruchomości dla Najemcy zostanie potwierdzone stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu najmu.
Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia Umowy Najmu.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 3, tel. 75 646 44 19.

 
Z up. BURMISTRZA

MARIUSZ TOMICZEK
Zastępca Burmistrza

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...