Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
14-12-2020

 Regulamin

Stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Lubaniu

 

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady dostępności i korzystania z obiektu sportowego - stadionu miejskiego przy ulicy Ludowej 2 w Lubaniu zwanego dalej „Stadionem”.

 2. Stadion jest własnością Gminy Miejskiej Lubań, znajdujący się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu zwanym dalej „MOSiR”.

 3. Stadion czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00-22.00 za wyjątkiem świąt ustawowych.

 4. Przed wejściem na teren Stadionu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim postanowień. Wejście na teren Stadionu oznacza automatyczną akceptację niniejszego Regulaminu.

 5. Korzystanie ze Stadionu następuje po uprzedniej rezerwacji. Rezerwacje mogą zostać odwołane, o czym korzystający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.

 6. Za korzystanie ze Stadionu pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem, który znajduje się w siedzibie MOSiR oraz na stronie internetowej www.mosirluban.pl.

 7. Zasady korzystania ze Stadionu mogą zostać również określone w stosownej umowie zawartej między podmiotem korzystającym a zarządzającym Stadionem.

 8. Na Stadionie mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

 9. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadionu są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób a ponadto stosować się do poleceń i nakazów pracowników MOSiR, służb porządkowych, służb informacyjnych i innych osób wyznaczonych przez organizatora do zabezpieczenia danej imprezy.

 10. Na terenie Stadionu dozwolone jest poruszanie się jedynie dostępnymi, oznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, które nie zostały wyłączone dla ruchu lub zastrzeżone do wyłącznego użytkowania przez obsługę obiektu lub konkretnej imprezy.

 11. Za grupy odbywające zajęcia treningowe, sportowo-rekreacyjne na obiekcie Stadionu pełną odpowiedzialność biorą ich opiekunowie - trenerzy, instruktorzy lub kierownicy, zarówno w zakresie bezpieczeństwa uczestników jak i w zakresie wyrządzonych szkód materialnych.

 12. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w organizowanej na Stadionie imprezie odpowiada organizator imprezy.

 13. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Stadionu tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

 14. Na terenie Stadionu obowiązuje całkowity ZAKAZ:

 • korzystania z boiska niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób niebezpieczny dla siebie i innych użytkowników,

 • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

 • przebywania na terenie boiska osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,

 • wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych używek,

 • palenia tytoniu,

 • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem,

 • wprowadzania psów oraz innych zwierząt na teren boiska,

 • zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych oraz metalowych,

 • zakłócania porządku,

 • niszczenia zieleni wokół boiska,

 • umieszczanie reklam bez zgody zarządcy obiektu.

  15. Podczas imprez, meczów na terenie Stadionu zakazuje się:

 • wstępu osób wskazujących na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

 • wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz innych o podobnym działaniu,

 • palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,

 • spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

 • wnoszenia broni wszelkiego rodzaju lub jej atrap,

 • wnoszenia przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

 • wnoszenia pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

 • wnoszenia butelek szklanych o każdej pojemności,

 • wnoszenia fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych,

 • wnoszenia instrumentów do wytwarzania dźwięku o napędzie mechanicznym,

 • używania wskaźników laserowych,

 • noszenia tzw. ,,kominiarek" i innych nakryć głowy lub przedmiotów służących do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe, informacyjne lub policję,

 • wprowadzania psów i innych zwierząt, z wyjątkiem imprez tematycznych,

 • wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów lub są wyłączone z użytkowania,

 • rzucania przedmiotami,

 • używania wulgarnego, obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,

 • rozniecania ognia,

 • pisania na budynkach, urządzeniach, drogach, ich malowania lub oklejania,

 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami lub kabinami TOI- TOI,

 • śmiecenia,

 • wywieszania flag, transparentów i przygotowania innych form oprawy meczowej o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych,

 • wchodzenia na teren Stadionu innymi drogami, niż wejścia udostępnione,

 • zastawiania dojść i dróg dojazdowych do instalacji przeciwpożarowych, tarasowania wytyczonych przejść i wyjść ewakuacyjnych,

 • sprzedaży towarów bez zezwolenia Dyrekcji MOSiR lub organizatora imprezy,

 • rozdawania ulotek, druków, reklamowania towarów i usług, akwizycji itp.

 • przeprowadzania zbiorek pieniężnych bez zgody Dyrektora MOSiR.

  16.Zarządca Stadionu nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie Stadionu przedmioty, sprzęt i pieniądze.

  17. Zarządca Stadionu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub negatywne skutki spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów prawa, niniejszego regulaminu lub poleceń personelu.

18. Osoby naruszające porządek publiczny, postanowienia niniejszego Regulaminu i regulaminów imprez lub nie stosujące się do poleceń odpowiednich służb, lub których obecność na terenie Stadionu mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób, będą usuwane z terenu Stadionu przez służby porządkowe lub uprawniony organ (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna).

19. Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące obsługi i funkcjonowania Stadionu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie MOSiR przy ul. Różanej 2.

 

 Numer alarmowy: 112

Pogotowie ratunkowe: 999

Straż pożarna: 998

Policja: 997

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...