Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
04-02-2019

OGŁOSZENIE GRANTODAWCY O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO PN. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań”

niska emisja kominy

                                                                                                     OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszeniem Grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań”

Gmina Miejska Lubań jako Grantodawca

informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków o udzielenie grantów w projekcie „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań” do 28.02.2019r. Pozostałe warunki ogłoszenia umieszczone poniżej pozostają niezmienne.

Forma składania wniosków o udzielenie grantu przez Grantobiorców: wersja papierowa wniosku o udzielenie grantu w Urzędzie Miasta Lubań, Biurze Obsługi Interesanta, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 LUBAŃ.

Miejsce składania wniosków o udzielenie grantu przez Grantobiorców: Urząd Miasta Lubań, Biuro Obsługi Interesanta, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 LUBAŃ

Okres realizacji umowy o powierzenie realizacji grantu przez Grantobiorcę: od dnia podpisania Umowy z Grantodawcą do dnia 31.10.2021 r.

Cel i przedmiot projektu:

Cel i przedmiot projektu zgodny z SZOOP RPO WD 2014-2020 (w tym zakres rzeczowy i przewidywane rezultaty realizacji projektu), uwzględniający ogólny cel działania 3.3 RPO WD 2014-2020: Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych wsparte inwestycjami w OZE.

Przedmiotem projektu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu grantowego (zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej), którego celem szczegółowym jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, budynkach historycznych poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła polegające na wymianie źródła ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe bez konieczności przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji w sytuacji, kiedy zostaną spełnione minimalne progi wskaźnika energii pierwotnej zmierzone na podstawie świadectwa efektywności energetycznej, audytu energetycznego lub uproszczonego audytu energetycznego sporządzonego zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs.

Katalog grantobiorców:

Celem projektu grantowego jest udzielenie „grantu” na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła przez osoby fizyczne będące:

- właścicielem domów jednorodzinnych

- właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,

- najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu), zwanymi dalej Grantobiorcami, w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.

Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS.

Ww. katalog grantobiorców uwzględnia zasadę posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu w odniesieniu do nieruchomości, na której/których realizowany będzie grant (w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz.1409 z późn. zm.), z uwzględnieniem zasady zachowania trwałości projektu grantowego wynikającej z art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013.

Grantobiorca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy grantowej do złożenia oświadczenia o braku podwójnego dofinansowania tego samego zakresu inwestycji.

Wymiana źródła ciepła może wiązać się ze wzrostem kosztów ogrzewania i grantodawca może wymagać od grantobiorców oświadczeń o zgodzie na ich ponoszenie.

Grantobiorca nie może być podmiotem wyłączonym z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Kryteria wyboru grantobiorców:

O grant mogą ubiegać się:

1. Osoby zamieszkałe/prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Miasta Lubań.

2. Osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na obszarze objętym projektem.

3. Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością:

3.1. własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel;

3.2. współwłasność – wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe. Sytuacja ta dotyczy również małżeństw nieposiadających udokumentowanej rozdzielności majątkowej;

3.3. inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością – pod warunkiem, że obejmuje co najmniej okres trwałości projektu, dokumenty zgłoszeniowe podpisują wszystkie osoby wskazane w dokumencie, jako posiadające na jego podstawie prawo do dysponowania nieruchomością.

4. Kryteria punktowe oceny merytorycznej wniosków:

W oparciu o przedłożony wniosek o udzielenie grantu zgodnie z procedurą grantową Grantodawca każdorazowo dokona sumarycznej oceny zgodnie z kryteriami określonymi w procedurze grantowej. W oparciu o powyższe zostanie stworzona potencjalna lista Grantobiorców. Ostateczna lista grantobiorców zostanie utworzona po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie.

4.1.  Kryterium Ocena występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis

W ramach kryterium następuje weryfikacja, czy wniosek o udzielenie grantu jest złożony poprawnie i umożliwia zakwalifikowanie projektu pod kątem występowania pomocy publicznej/ pomocy de minimis oraz czy kwalifikacja projektu jest zgodna z Regulaminem konkursu.

Kryterium punktowe: 1 pkt.

4.2.  Kryterium Maksymalny limit dofinansowania

W ramach kryterium następuje weryfikacja, czy wyrażony procentowo (%) i kwotowo ( PLN) we wniosku o udzielenie grantu poziom dofinansowania nie przekracza maksymalnego limitu.

Kryterium punktowe: 1 pkt.

4.3.  Kryterium Limit kwotowy na źródło ciepła

W ramach kryterium następuje weryfikacja, czy średnia wartość grantu nie przekracza kwoty 35 000,00 PLN niezależnie od liczby źródeł ciepła podlegających modernizacji (lub iloczynu tej kwoty i liczby mieszkań, jeśli grantobiorcą będzie podmiot inny niż osoba fizyczna, np. wspólnota czy spółdzielnia mieszkaniowa).

Kryterium punktowe: 1 pkt.

4.4.  Kryterium „Maksymalne progi wskaźnika energii pierwotnej EP H+W

W ramach kryterium następuje weryfikacja, czy budynki jednorodzinne lub mieszkania w budynkach jednorodzinnych / wielorodzinnych spełniają przed realizacją projektu maksymalną wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 · rok)], który określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wartość współczynnika przed realizacją projektu nie może być wyższa niż 450 kWh/(m2 · rok).

Weryfikacja na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej / audytów energetycznych / uproszczonych audytów energetycznych sporządzonych zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs. Dopuszcza się audyty energetyczne sporządzone przed datą upublicznienia metodologii o ile zawierają wszystkie niezbędne dla oceny spełniania niniejszych kryteriów informacje oraz sporządzone (zaktualizowane) nie wcześniej niż na dwa lata przed rokiem ogłoszenia konkursu.

W przypadku budynków historycznych warunki powyższe mogą nie zostać spełnione, jeżeli w budynku / mieszkaniu przeprowadzono minimalne inwestycje na rzecz efektywności energetycznej, obejmujące co najmniej jeden z poniższych elementów:

 • wymianę w domu / mieszkaniu będącym przedmiotem projektu (w pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na okna o lepszej charakterystyce tj. nie gorszej niż Uk (max) = 2,2 [W/(m2*K)] i potwierdzonej audytem, świadectwem charakterystyki energetycznej lub innym dokumentem (faktura, protokół odbioru itp.). W przypadku braku dokumentacji, należy posłużyć się uproszczoną metodą szacowania w oparciu o poniższą tabelę:
 
Rok wymiany/produkcji okna   Uk (max) okna [W/(m2*K)]
1995 - 1998 2,0 - 2,2
1998 - 2002 1,9 - 2,2
2003 - 2008 1,6 - 2,2
2009 - 2013 1,5 - 1,7
2014 - 2017 1,3 - 1,5
2018 1,1 - 0,9
 • ocieplenie stropów / dachów warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne - jeśli projekt dotyczy całego budynku i/lub pojedynczych mieszkań na najniższych (podłogi nad gruntem, stropy nad nieogrzewanymi piwnicami) i najwyższych kondygnacjach,
 • zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła.

Kryterium punktowe: 1 pkt.

4.5.  Kryterium „Zgodność z audytem

W ramach kryterium następuje weryfikacja, czy przedłożone wraz z wnioskiem o udzielenie grantu świadectwo charakterystyki energetycznej / audyt energetyczny / uproszczony audyt energetyczny zostały sporządzony zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs.

Kryterium punktowe: 1 pkt.

4.6.  Kryterium „Zgodność z RPO

W ramach kryterium następuje weryfikacja w oparciu o świadectwo charakterystyki energetycznej / audyt energetyczny / uproszczony audyt energetyczny, czy

1) projekt realizowany jest w domu jednorodzinnym i/lub wielorodzinnym budynku mieszkalnym;

Kryterium punktowe: 1 pkt.

2) w budynku / mieszkaniu wymianie podlega dotychczasowe wysokoemisyjne źródło ciepła;

Kryterium punktowe: 1 pkt.

3) wymiana każdego wysokoemisyjnego źródła ciepła w projekcie prowadzi do redukcji emisji CO2 (co najmniej o 30% w przypadku zamiany paliwa) – nie dotyczy sieci ciepłowniczej;

Kryterium punktowe: 1 pkt. (dla budynków planujących podłączenie do sieci ciepłowniczej przyznaje się 1 pkt w ramach kryterium)

4) wymiana każdego wysokoemisyjnego źródła ciepła w projekcie prowadzi do redukcji emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5– nie dotyczy sieci ciepłowniczej;

Kryterium punktowe: 1 pkt. (dla budynków planujących podłączenie do sieci ciepłowniczej przyznaje się 1 pkt w ramach kryterium)

5) w budynku / mieszkaniach istnieje lub przewidziano instalację systemu zarządzania energią;

Kryterium punktowe: 1 pkt.

6) moc instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE obliczona została tak, aby zaspokajać wyłącznie potrzeby budynku / mieszkania, w którym wymianie podlega źródło ciepła (dopuszcza się oddawanie nadwyżek energii do sieci w okresach, kiedy moc instalacji nie jest wykorzystywana);

Kryterium punktowe: 1 pkt.

4.7.  Kryterium „Wymiana źródła ciepła”/ „Preferowany system grzewczy

W ramach kryterium następuje weryfikacja, czy wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła spełnia następujące warunki:

1) polega na zastąpieniu kotła / pieca podłączeniem do sieci ciepłowniczej (sieć ciepłownicza może być jednocześnie siecią chłodniczą);  jeśli tak – kryterium jest spełnione; jeśli nie, kryterium jest niespełnione, chyba że podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub ekonomicznie nieuzasadnione[1]

Kryterium punktowe: 10 pkt.

2) wysokoemisyjne źródło ciepła może być zastąpione instalacją źródła ciepła wykorzystującego OZE (Odnawialne Źródła Energii);

Kryterium punktowe: 3 pkt.

3) polega na wymianie kotła / pieca na inny kocioł / miejscowy ogrzewacz pomieszczeń, jeśli spełnione są łącznie poniższe warunki:

 • kocioł / piec wymieniany może być zastąpiony wyłącznie przez kocioł / miejscowy ogrzewacz pomieszczeń spalający biomasę lub paliwa gazowe (nie dopuszcza się wymiany dotychczas użytkowanych kotłów / pieców na kotły węglowe lub olejowe; wymianie nie podlegają również dotychczas użytkowane kotły gazowe i olejowe);
 • wymiana kotła / pieca musi skutkować obniżeniem emisji CO2 w stosunku do stanu sprzed inwestycji; w przypadku zmiany kotła skutkującego zamianą spalanego paliwa zmniejszenie emisji CO2 musi wynieść co najmniej 30%;
 • wymiana źródła ciepła skutkuje zmniejszeniem emisji PM 10 i PM 2,5;
 • wspierane urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wszystkie kotły wymienione w ramach projektu będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Kryterium punktowe: 5 pkt.

4) dotychczasowe wysokoemisyjne źródło ciepła może być zastąpione źródłem (-ami) zasilanymi energią elektryczną do bezpośredniego ogrzewania lub ogrzewania czynnika w instalacji CO (np. kable lub maty grzejne, elektryczne kotły CO) i z założenia zasilaną z instalacji wykorzystującej OZE – np. instalacją fotowoltaiczną, stanowiącą element inwestycji lub instalacją fotowoltaiczną już istniejącą; nie dopuszcza się źródeł elektrycznych zasilanych z sieci energetycznej (za wyjątkiem „odbierania” z sieci nadwyżki, np. uzyskanej w miesiącach letnich).

Kryterium punktowe: 1 pkt.

4.7.  Kryterium „Poprawa jakości powietrza- emisja pyłów”

W ramach kryterium następuje weryfikacja, czy inwestycja przyczynia się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji pyłów PM 10 i/lub PM 2,5 oraz czy redukcja odbywa się na obszarach szczególnie dotkniętych emisją pyłów. Weryfikacja nastąpi w oparciu o przedkładane świadectwo charakterystyki energetycznej/audyt energetyczny/ uproszczony audyt energetyczny, gdzie zostanie wskazany poziom redukcji emisji ww. gazów.

Kryterium punktowe: 1 pkt.

4.8.  Kryterium „Elementy termomodernizacyjne

W ramach kryterium następuje weryfikacja, czy w budynku / mieszkaniu przeprowadzono minimalne inwestycje na rzecz efektywności energetycznej obejmujące:

1) wymianę w domu / mieszkaniu będącym przedmiotem projektu (w pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na okna o lepszej charakterystyce  tj. nie gorszej niż Uk (max) = 2,2 [W/(m2*K)] i potwierdzonej audytem, świadectwem charakterystyki energetycznej lub innym dokumentem (faktura, protokół odbioru itp.). W przypadku braku dokumentacji, należy posłużyć się uproszczoną metodą szacowania w oparciu o poniższą tabelę:

 
Rok wymiany/produkcji okna Uk (max) okna [W/(m2*K)]
1995 - 1998 2,0 - 2,2
1998 - 2002 1,9 - 2,2
2003 - 2008 1,6 - 2,2
2009 - 2013 1,5 - 1,7
2014 - 2017 1,3 - 1,5
2018  1,1 - 0,9

Kryterium punktowe: 1 pkt.

2) ocieplenie stropów / dachów warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne - jeśli projekt dotyczy całego budynku i/lub pojedynczych mieszkań na najniższych (podłogi nad gruntem, stropy nad nieogrzewanymi piwnicami) i najwyższych kondygnacjach;

Kryterium punktowe: 1 pkt.

3) ocieplenie ścian warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne - jeśli projekt dotyczy całego budynku - wszystkich ścian lub ścian wokół pojedynczych mieszkań, jeśli są przedmiotem projektu;

Kryterium punktowe: 1 pkt.

4) zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła;

Kryterium punktowe: 1 pkt.

Wydatki Grantobiorcy, które będą uznawane za kwalifikowalne (w ramach umowy o powierzenie grantu):

Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych w ramach RPO WO 2014-2020 określają przepisy unijne oraz krajowe, w tym w szczególności:

 • Rozporządzenie ogólne: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – ze zmianami;
 • Ustawa wdrożeniowa: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.)
 • Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020
 • załącznik nr 7 do SZOOP
 • zasady dot. pomocy publicznej
 • Zalecenia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wydatki poniesione przez Grantobiorcę będą uznane za kwalifikowalne przez Grantodawcę zgodnie z umową o powierzenie grantu oraz będą poniesione przez Grantobiorcę wyłonionego zgodnie z opracowanymi przez Grantodawcę i przyjętymi przez DIP kryteriami wyboru grantobiorców. Zmiany w trakcie realizacji projektu (w tym zmiana procedur realizacji projektu grantowego) mogą być dokonane na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie i z uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu grantowego (niektóre zmiany są wykluczone przez zapisy w kryteriach, np. jeśli w czasie oceny projekt otrzymał punkty za spełnienie określonych warunków, to zmiany w projekcie nie mogą skutkować niespełnieniem tych warunków).

Zgodnie z art. 37 ust. 3 Ustawy wdrożeniowej nie może zostać wybrany do dofinansowania projekt grantowy, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Grantodawcę.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w powierzonych grantach (tj. wydatków ponoszonych przez Grantobiorcę) niezbędnych do celów realizacji projektu grantowego, które powinny być ujęte w umowach o powierzenie grantu zawieranych pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą:

 • wydatki związane z wymianą wysokoemisyjnego źródła ciepła czyli demontażem dotychczasowego pieca / kotła, montażem nowego kotła / pieca / źródła ciepła opartego o OZE / ogrzewania elektrycznego / podłączenia do sieci ciepłowniczej / chłodniczej, budową lub modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, budową / modernizacją systemu pozyskiwania Ciepłej Wody Użytkowej, modernizacją kotłowni, instalacją systemu zarządzania energią (urządzenia, oprogramowanie);
 • wydatki dot. instalacji OZE na cele nie związane z ogrzewaniem, np. na cele pozyskiwania CWU albo mikroinstalacji8 do produkcji prądu, np. fotowoltaicznej albo wiatrowej (ale tylko o mocy zainstalowanej odpowiadającej zapotrzebowaniu budynku określonemu na podstawie zużycia prądu w latach ubiegłych, chyba że mikroinstalacja posłuży zaspokojeniu zwiększonych potrzeb wynikających z zastosowania ogrzewania elektrycznego; przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – ze zmianami; 7 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) 8 zgodnie z definicją ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Strona 8 z 28
 • wydatki związane z ułatwieniem dostępu do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach, w których dokonywana jest modernizacja źródła ciepła – w kwocie nie przekraczającej połowy wartości grantu
 • wydatki związane ze sporządzeniem audytu energetycznego / uproszczonego audytu energetycznego wg metodologii udostępnionej przez IOK sporządzonego (zaktualizowanego) nie wcześniej niż na dwa lata przed rokiem ogłoszenia konkursu.

Wzór umowy o powierzenie grantu stanowić będzie załącznik niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu grantowego.

Należy mieć na uwadze konieczność odpowiedniego udokumentowania poniesionych wydatków w ramach projektu w okresie kwalifikowalności z uwzględnieniem okresu realizacji projektu grantowego, poświadczającego m.in. iż zostały one do dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Źródłach finansowania grantów oraz poziom dofinansowania grantów:

Grant dla działań wymienionych w procedurze grantowej wynosi 85% wydatków kwalifikowanych brutto, jednak nie więcej niż 35 000,00 zł. Grantodawca nie określa minimalnej wartości grantu. W przypadku prawnej możliwości odzyskania podatku VAT przez Grantobiorcę, wysokość podatku VAT będzie kosztem niekwalifikowalnym.

Grant składa się w 100% ze środków EFRR i jest przekazywany na podstawie umowy o powierzenie grantu po spełnieniu warunków określonych w umowie o powierzeniu grantu i niniejszej procedurze.

Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych.

Dofinansowanie grantów objętych pomocą publiczną OZE może być przyznawane przez Grantodawcę na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, do 85% wydatków kwalifikowalnych. Znaczenie ma określony limit całkowitej pomocy de minimis przyznany jednemu Grantobiorcy, określony w ust. 2 art. 3 przedmiotowego rozporządzenia, który nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis może wystąpić na poziomie Grantodawców oraz Grantobiorców.

W przypadku Grantobiorców możliwe jest również udzielanie pomocy publicznej na podstawie:

 • art. 37 GBER tj. pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020;
 • art. 41 GBER tj. pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Wkład własny Grantobiorcy:

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego na poniesienie wydatków kwalifikowalnych w części, która nie została sfinansowana grantem oraz wydatków niekwalifikowalnych.

Termin składania wniosków o udzielenie grantu przez Grantobiorców: do 14.02.2019 r.

Forma składania wniosków o udzielenie grantu przez Grantobiorców: wersja papierowa wniosku o udzielenie grantu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do procedury grantowej.

Miejsce składania wniosków o udzielenie grantu przez Grantobiorców: Urząd Miasta Lubań, Biuro Obsługi Interesanta, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 LUBAŃ

Okres realizacji umowy o powierzenie realizacji grantu przez Grantobiorcę:

Okres realizacji umowy o powierzenie realizacji grantu przez Grantobiorcę: od dnia podpisania Umowy z Grantodawcą do dnia 31.10.2021 r. (szczegółowe warunki określone zostaną w Umowie o powierzenie grantu).

Procedura grantowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

[1] co znajduje potwierdzenie w analizie możliwości podłączenia budynku/lokalu do sieci ciepła systemowego sporządzonej we wniosku o dofinansowanie w oparciu o dane z audytu energetycznego i/ lub gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, ewentualnie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i/lub innego dokumentu (np. korespondencji z właściwym miejscowo zakładem ciepłowniczym).

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...