Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-10-2016
 

ul. Mickiewicza 6 - parter
59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału/Kierownik USC
Beata Serwin

pok. 1, tel./fax. 75 646 44 31

Ewidencja ludności i dowody osobiste
Bernadeta Medyńska - Inspektor
Halina Tomaszewska - Inspektor
Magdalena Mroczkowska-Hammerszmidt – Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 41, 75 646 44 38

Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy z zakresu urodzeń, małżeństw i zgonów
Andrzej Choroszy - Z-ca Kierownika USC
Aneta Płachcińska – Inspektor
pok.1A tel. 75 646 44 32, 75 646 44 39

 

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy między innymi:

·prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych,

·prowadzenie postępowań w sprawach imprez masowych i zgromadzeń,

·gromadzenie danych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców,

·rejestracja i sprawdzanie danych w rejestrze PESEL w zakresie uprawnień określonych ustawą o ewidencji ludności,

·występowanie o nadanie numeru PESEL w sytuacjach określonych ustawą o ewidencji ludności,

·przyjmowanie formularzy od osób wykonujących obowiązek meldunkowy na terenie gminy oraz dokonywanie stosownych zmian w rejestrze mieszkańców,

·wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu z urzędu i na wniosek,

·udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,

·realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów i referendów na terenie gminy,

·prowadzenie stałego rejestru wyborców,

·sporządzanie list do kwalifikacji wojskowej,

·sporządzanie wykazów dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,

·wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych,

·przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,

·wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych,

·udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym,
udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi znajdującej się w posiadaniu organu,

·prowadzenie spraw związanych z współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w szczególności:
a) przygotowywanie projektu rocznego programu współpracy samorządu Miasta Lubań z w/w organizacjami,
b) realizacja rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
c) przygotowywanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
d) przygotowywanie umów, kontrolowanie i ocena realizacji zleconych zadań publicznych,
e) przyjmowanie sprawozdań z wykonania zadań publicznych.

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy między innymi:

·         rejestracja aktów stanu cywilnego obywateli: urodzeń, małżeństw, zgonów,

 • prowadzenie akt zbiorowych do poszczególnych rodzajów ksiąg oraz skorowidzów alfabetycznych do tych ksiąg,
 • dokonywanie aktualizacji ksiąg stanu cywilnego poprzez nanoszenie wzmianek dodatkowych na marginesie aktu i przypisków na podstawie orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych oraz zawiadomień innych Urzędów Stanu Cywilnego,
 • prowadzenie ewidencji posiadanych ksiąg stanu cywilnego,
 • zawiadamianie innych USC o sporządzonych aktach stanu cywilnego,
 • wysyłanie aktów stanu cywilnego oraz zawiadomień o zmianach zachodzących w aktach stanu cywilnego do Ewidencji Kontroli Ruchu Ludności,
 • wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych,
 • kompletowanie dokumentów i prowadzenie postępowania wyjaśniającego do wydania decyzji administracyjnej z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • prowadzenie archiwum stanu cywilnego oraz aktów zbiorowych, dbałość o ich konserwację i zabezpieczenie,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na podstawie art. 41 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (małżeństwo konkordatowe),
 • prowadzenie archiwum ksiąg poniemieckich z terenu byłego powiatu lubańskiego,
 • prowadzenie korespondencji z placówkami konsularnymi,
 • opracowywanie sprawozdań,
 • programowanie i organizowanie uroczystych form zawierania związków, małżeńskich, jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za
  granicą;
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 • wydawanie decyzji w sprawach zmiany imienia i nazwiska,
 • rejestracja aktów stanu cywilnego sporządzonych poza granicami kraju
   

 
Urodzenie dziecka

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu urodzenia:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dowody osobiste rodziców dziecka,
 • w przypadku matki niezamężnej (panny): dowód osobisty oraz odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka,
 • w przypadku matki wdowy: dowód osobisty oraz odpis skrócony aktu małżeństwa i zgonu męża,
 • w przypadku matki rozwiedzionej: dowód osobisty oraz odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją
  o rozwodzie,
 • w przypadku uznania dziecka pozamałżeńskiego przez ojca konieczna jest obecność USC obojga rodziców. Uznający musi posiadać dowód osobisty.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani: ojciec, matka lub inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie rodziców ze wskazaniem imion, jakie nadają swojemu dziecku.

 
Zgon osoby

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub zakład służby zdrowia.

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

 • małżonek lub dzieci zmarłego,
 • najbliżsi krewni lub powinowaci,
 • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.

Do karty zgonu należy dołączyć dowód osobisty osoby zmarłej oraz dowód osobisty współmałżonka.

 
Zawarcie małżeństwa

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
Małżeństwo przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły w Urzędzie Stanu Cywilnego wymienione niżej dokumenty.

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

 • przedstawić dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty) oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia,
 • osoba która pozostawała poprzednio w związku małżeńskim składa także odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis zgonu współmałżonka,
 • pisemne zapewnienie o tym, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Zawarcie małżeństwa przed duchownym (małżeństwo konkordatowe).
Osobą zamierzającym zawrzeć małżeństwo w w/w formie, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednej ze stron wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które jest podstawą zawarcia małżeństwa konkordatowego.

Przed wydaniem zaświadczenia, osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi, obowiązane są przedstawić i złożyć kierownikowi USC dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa wymienione wyżej w pkt. 1 (tak, jak do zawarcia małżeństwa przed Kierownikiem USC). Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące.

Obywatelowi polskiemu, który zamierza zawrzeć związek małżeński za granicą kraju,
Urząd Stanu Cywilnego miejsca stałego zamieszkania, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że posiada on zdolność prawną do zawarcia takiego małżeństwa. Obowiązany jest on złożyć dokumenty wymienione w pkt. 1 oraz podanie (Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą). Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą ważne jest 3 miesiące.

Z ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w tut. Urzędzie wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego. Odpisy wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwa małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Wniosek należy złożyć na piśmie (Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego).

 

 

Druki do pobrania

 

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...