Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-10-2016
 ul. Mickiewicza 6
59-800 Lubań


Naczelnik Wydziału
Tomasz Bernacki
pok. 10
tel. 75 646 44 35

Sprawy ochrony środowiska, wycinka drzew
Joanna Czyż - Inspektor
pok. 9, , tel. 75 646 44 36

Sprawy z zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zabytki
Aleksandra Fink – Inspektor
pok. 9
tel. 75 646 44 36

Utrzymania zieleni miejskiej, porządku na miejskich drogach, placach i chodnikach, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
Henryk Kot - Inspektor (zastępstwo Regina Czerner)
pok. 4
tel. 75 646 44 37

Gospodarka ściekowa i odpadowa, likwidacja wyrobów z azbestu,  oświetlenie uliczne
Łukasz Preisnar - Inspektor
pok. 4
tel. 75 646 44 37

Koncepcje zabudowy i podziałów nieruchomości, opiniowanie zmian planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego

Artur Bień - Inspektor
pok. 9
tel. 75 646 44 36

Inwestycje, kanalizacja deszczowa, komunikacja miejska

Marcin Kociański - Z-ca Naczelnika
pok. 4
tel. 75 646 44 07

Drogi gminne, zajęcie pasa drogowego, zmiana organizacji ruchu
Arkadiusz Zamojski - Inspektor
pok. 4
tel.  75 646 44 25
tel./fax. 646 44 12

Inwestycje miejskie
Natalia Jankowska - Inspektor
pok. 4
tel./fax. 646 44 12

Referat do spraw opłat za zagospodarowanie odpadów
ul. 7 Dywizji 14 – przybudówka,
 I piętro

 

Kierownik Referatu
Izabela Janik
tel. 75 645 66 05

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Marlena Kiełdanowicz - Inspektor
Katarzyna Sandecka - Referent (zastępstwo - Marta Kaczmarek)
tel. 75 645 66 00

 

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej należy w szczególności w zakresie:

Ochrony środowiska:

 • wprowadzanie form ochrony tj. pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne i użytki ekologiczne,
 • wnioskowanie o wprowadzenie innych form ochrony przyrody tj. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu czy parki krajobrazowe przez Radę Powiatu lub Wojewodę,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew oraz wydawanie decyzji o wymiarze kar za usunięcie drzew,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt oraz na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
 • wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne,
 • ochrona kopalin oraz zapobieganie degradacji gruntów,
 • opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych,
 • współpraca z organami kontrolnymi i wydającymi decyzje ustalające zakres dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń,
 • współpraca z organami kontrolnymi i wydającymi decyzje ustalające zakres dopuszczalnego hałasu
  i wibracji,
 • egzekwowanie obowiązku podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej,
 • współpraca z instytucjami w celu przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń dla środowiska,
 • współpraca z organami wydającymi pozwolenia wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód,
 • opiniowanie sposobów postępowania z odpadami niebezpiecznymi i wytworzonymi
  w ilości powyżej 5.000 MG,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystaniu
  lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych
 • i transportu nieczystości ciekłych, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 • zamieszczanie informacji o stanie środowiska w mieście w prasie i publikacjach, a także na stronach internetowych miasta,
 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu decyzji, wymagających udziału społeczeństwa
  w postępowaniu, mających na celu wydanie decyzji z zakresu ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • nadzór merytoryczny nad Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu,
 • współpraca z Lubańskim Stowarzyszeniem Ekologicznym "AGENDA 21",
 • planowanie wydatków i ich wykorzystanie w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej,
 • realizacja zadań wynikających z planów i programów dotyczących ochrony środowiska, w tym także
  ze "Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Lubania"."


Gospodarki przestrzennej:

 • zlecenie i koordynacja prac w zakresie opracowania studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • realizacja zadań wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 • prowadzenie wykazu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubania,
 • prowadzenie wykazu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • wydawanie opinii, zaświadczeń, wypisów i wyrysów z obowiązujących planów miejscowych,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, po uprzednim uzyskaniu odpowiednich opinii i uzgodnień,
 • współpraca z organami nadzoru budowlanego oraz prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń na budowę,
 • opiniowanie projektów podziału nieruchomości pod względem zgodności
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


Sprawy ogólne:

 • stymulowanie procesów rozwoju gospodarczego miasta w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem miasta, powiatu, województwa i kraju,
 • prognozowanie i programowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, zasobów przyrodniczych
  i gospodarki przestrzennej,
 • opracowanie programów, raportów, analiz oraz opiniowanie zamierzeń gospodarczych mających wpływ na środowisko i zagospodarowanie przestrzenne,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej,
 • realizacja zobowiązujących programów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej.

 

Druki do pobrania:

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...