Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-10-2016
ul. 7 Dywizji 14
59-800 Lubań
 
Główny Księgowy
Anna Kleszczyńska
pok. 14
tel. 75 646 44 1475 646 44 14
 
Księgowość budżetowa, kontrola finansowa
Ewelina Karłowska - Inspektor
Aneta Mickiewicz - Inspektor
pok. 16
tel. 75 646 44 1675 646 44 16

Urszula Anioł Inspektor
Małgorzata Zatoka Inspektor
pok. 20
tel. 75 646 44 6175 646 44 61

Referat do spraw podatków i opłat
Kierownik Referatu
Agnieszka Kryłowicz

pok. 15
tel. 75 646 44 1875 646 44 18

Podatek rolny i leśny
Teresa Bukowska - Inspektor
pok. 21
tel. 75 646 44 1075 646 44 10 

Opłaty za zagospodarowania odpadów
Małgorzata Nachrebecka - Inspektor
pok. 21
tel. 75 646 44 1075 646 44 10

Użytkowanie wieczyste gruntu
Renata Klecha-Waszczyk - Inspektor
pok. 17
tel. 75 646 44 8275 646 44 82

Opłaty za dzierżawę, podatek od środków transportowych
Katarzyna Balicka - Inspektor
pok. 17
tel. 75 646 44 8275 646 44 82

Egzekucja opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, mandaty
Monika Bałdowska - Inspektor
pok. 17
tel. 75 646 44 82

Podatek od nieruchomości
Zdzisława Kocur - Inspektor
Władze Szarłan - Inspektor
Julita Nowak - Inspektor
pok. 22
tel. 75 646 44 1575 646 44 15

 
Do zadań Wydziału Budżetowo-Księgowego należy w szczególności:
1. wykonanie i koordynacja prac związanych z opracowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (WPF) oraz jej zmian,
2. wykonanie i koordynacja prac związanych z corocznym opracowywaniem uchwały budżetowej Miasta oraz jej zmian,
3. opracowywanie zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych Miasta na dany rok budżetowy oraz jego zmian,
4. analiza realizacji budżetu Miasta oraz opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta oraz przygotowanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla
Burmistrza,
5. opracowywanie półrocznej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,
6. opracowywanie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Miasta, w tym o deficycie/nadwyżce oraz udzielonych umorzeniach,
7. prowadzenie ewidencji planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta,
8. wykonywanie prac związanych z zarządzaniem długiem Miasta,
9. przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez Miasto zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz niezbędnych dokumentów w zakresie spłaty zadłużenia i kosztów jego obsługi,
10. opracowywanie planu finansowego Urzędu Miasta (jednostki budżetowej) i jego zmian,
11. nadzorowanie przestrzegania równowagi budżetu Miasta oraz dyscypliny finansów publicznych,
12. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych (statystycznych) według wytycznych Ministra Finansów,
13. sporządzanie łącznego bilansu Miasta, obejmującego dane wynikające z bilansów miejskich jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
14. sporządzanie łącznego rachunku zysków i strat, obejmującego dane wynikające z rachunku zysku i strat miejskich jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
15. sporządzenie łącznego zestawienia zmian funduszu jednostki, obejmującego dane wynikające z zestawienia zmian funduszu miejskich jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
16. sporządzenie bilansu z wykonania budżetu Miasta oraz bilansu skonsolidowanego Miasta,
17. sporządzanie Zarządzeń Burmistrza i projektów Uchwał Rady dotyczących zmian w budżecie na podstawie otrzymanych wniosków,
18. zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu Miasta oraz budżetu Gminy,
19. prowadzenie rachunkowości Urzędu Miasta (Jednostki) – z wyłączeniem księgowości w zakresie podatków i opłat lokalnych   i Gminy Miejskiej(Organ), w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
20. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy oraz wszelkich płatności wynikających z zaciąganych zobowiązań,
21. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych jednostek budżetowych Miasta, przekazywanie dotacji, regulowanie zobowiązań i innych płatności,
22. prowadzenie ewidencji księgowej zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym bieżącego roku budżetowego oraz wydatków budżetowych przyszłych lat,
23. obsługa finansowo-księgowa wydatków strukturalnych,
24. obsługa finansowo-księgowa dochodów i wydatków współfinansowanych ze środków europejskich,
25. ewidencja druków ścisłego zarachowania (czeki),
26. prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości budżetowej i egzekwowanie sprawozdań budżetowych od podległych jednostek,
27. sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta,
28. informowanie Burmistrza, Radę Miasta oraz Regionalna Izbę Obrachunkową o stanie finansów,
29. w razie stwierdzenia marnotrawstwa lub niedoborów w majątku Gminy informowanie o tym fakcie Burmistrza Miasta,
30. prowadzenie ewidencji pracowników Urzędu oraz sporządzanie listy płac i obliczanie zasiłków,
31. sporządzanie i rozliczanie deklaracji ZUS oraz prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników,
32. sporządzanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego,
33. prowadzenie ewidencji z tytułu umów zleceń i o dzieło, wypłaty diet radnych, nagród oraz sporządzanie informacji PIT w tym zakresie,
34. prowadzenie analitycznych kart zasiłkowych oraz list płatniczych osób przebywających na L-4 z funduszu pracy i ZUS-u,
35. sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzeń do GUS i ZUS,
36. wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobku na żądanie pracownika,
37. prowadzenie ewidencji księgowej zadań zleconych dochodów i wydatków, dokonywanie rozliczeń z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
38. sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (środków trwałych w budowie),
39. prowadzenie ewidencji księgowej majątku Miasta oraz rozliczanie inwentaryzacji majątku zaewidencjonowanego w księgach rachunkowych Urzędu,
40. współdziałanie z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim, Regionalną Izba Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Bankami i innymi instytucjami i organami finansującymi,
41. obsługa finansowo-księgowa dochodów sum depozytowych z tytułu wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz dokonywanie zwrotu gwarancji i polis,
42. ewidencja finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...