Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
10-06-2013

ul. Mickiewicza 6 I piętro
59-800 Lubań

Kierownik referatu: Anna Zawłocka
pok. nr 3 tel. 75 646 55 93
e-mail: anna.zawlocka@miastoluban.pl

Nadzór nad szkołami, sprawozdawczość z zakresu szkolnictwa, analiza potrzeb finansowych placówek oświatowych
Magdalena Kuczyńska – Inspektor
Katarzyna Janiszek – Inspektor
pok. 5 tel./fax 75 646 44 33

Do zadań Referatu Edukacji należy:
1. Prowadzenie spraw związanych z polityką oświatową miasta oraz nadzór nad miejskimi placówkami oświatowymi, a w szczególności:
1) opracowywanie projektów aktów założycielskich placówek oświatowych oraz projektów ich zmian,
2) opracowywanie projektów sieci szkół,
3) opiniowanie projektów organizacyjnych placówek na dany rok szkolny,
4) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
5) opracowywanie i aktualizowanie zakresów obowiązków dyrektorów placówek oświatowych,
6) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów placówek oświatowych,
7) współdziałanie z Kuratorem Oświaty w zakresie ocen dyrektorów placówek, wizytacji i hospitacji szkół i przedszkoli,
8) przygotowywanie projektów ocen cząstkowych związanych z ocenami pracy dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,
9) wnioskowanie o powołanie i odwołanie dyrektorów placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonywanie wszelkich czynności organizacyjno – technicznych z tym związanych,
10) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie wniosków organów placówek oświatowych o odwołanie dyrektora,
11) nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych i płacowych pracowników przedszkoli miejskich, szkół podstawowych, gimnazjów,
12) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej dyrektorom placówek oświatowych,
13) opracowywanie zbiorczego budżetu działu Oświata i Wychowanie we współdziałaniu z Wydziałem Finansowym,
14) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych placówek oświatowych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych),
15) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dotacji placówkom niepublicznym i rozliczaniem ich z przyznanych dotacji,
16) opracowywanie wniosków o dodatkowe środki finansowe w ramach rezerw celowych,
17) nadzór nad obsługą finansowo – księgową przedszkoli miejskich, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym nad prawidłowością wydatkowania środków finansowych przyznanych na inwestycje,
18) sporządzanie sprawozdań zbiorczych o stanie zatrudnienia w placówkach oświatowych i o liczbie uczniów,
19) przygotowywanie dokumentów w sprawach rent i emerytur kierowników jednostek podporządkowanych,
20) współpraca ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświatowych,
21) współdziałanie ze społecznymi organami placówek oświatowych,
22) podejmowanie decyzji w sprawach uchwał Rad Pedagogicznych i Rad placówek wstrzymanych przez dyrektora,
23) wykonywanie prac organizacyjno – technicznych związanych z postępowaniami kwalifikacyjnymi na stopień nauczyciela mianowanego,
24) udział w pracach komisji związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela kontraktowego,
25) wydawanie zaświadczeń o wpisie lub odmowie wpisu do ewidencji i wykreślanie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
26) prowadzenie postępowań dotyczących nie realizowania obowiązku szkolnego,
27) opiniowanie wniosków o dotacje , rozliczanie zadań pod względem rzeczowym i finansowym oraz prowadzenie nadzoru w zakresie wykonywania umów o dotację,
28) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku od 16 do 18 lat,
29) gromadzenie danych w systemie informacji oświatowej,
30) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego,
31) współpraca z gminami posiadającymi niepubliczne placówki oświatowe, do których uczęszczają uczniowie zamieszkali na terenie Lubania,
32) opracowywanie na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań,
33)ustalanie we współpracy z dyrektorami placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań, corocznie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane,

2. Wykonywanie zadań określonych w § 22 Regulaminu Organizacyjnego UM Lubań.

                                                                                               

                                                                                          druki do pobrania

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...