Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
12-10-2012

REGULAMIN  KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI „LAGUNA”

I. Część ogólna:

1. Kryta pływalnia „Laguna” mieszcząca się przy ul. Różanej 2 w Lubaniu jest własnością Gminy Miejskiej Lubań, znajdującą się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zwanym dalej MOSiR).

2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w siedzibie MOSiR oraz na stronie internetowej www.mosirluban.pl.

3. Kryta Pływalnia „ Laguna ” składa się ze strefy wejściowej, szatni, toalet ogólnodostępnych, pływalni, części administracyjno – biurowej oraz zespołu pomieszczeń technicznych. Pływalnia jest częścią obiektu ogólnodostępnego dla klientów znajdująca się za bramką wejściową  przy kasach. W jej skład wchodzą: szatnia okryć wierzchnich, szatnie z zespołem sanitarnym, hala basenowa, sauny.

4. Obiekt jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 21.00, w soboty i niedziele w godz. od 11.00 do 21.00. Czas otwarcia może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (zawody sportowe, przerwa techniczna, awaria, święta itp.).

5. Każda osoba korzystająca z obiektu jest obowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminów obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.

6. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Zarządca obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. Monitoring może być udostępniany jedynie na żądanie odpowiednich służb zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Na terenie obiektu bezwzględnie zabronione jest:

a) palenie tytoniu,

b) spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających,

c) spożywania pokarmów oraz wnoszenie szklanych opakowań,

d) przebywanie osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

e) wprowadzania zwierząt, pojazdów (np. rolek, rowerów, desek) oraz innych przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,

f) niszczenie urządzeń i wyposażenia obiektu

g) głośne odtwarzanie muzyki bez zgody zarządcy obiektu,

h) korzystanie z własnego sprzętu elektrycznego (np. suszarki do włosów, prostownice, lokówki).

8. Wstęp na obiekt odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. W przypadku przedłużenia pobytu bądź skorzystania z usług dodatkowych transponder zarejestruje je i będą one podlegały rozliczeniu przy wyjściu. Zapłata i zwrot transpondera odbywa się w kasie.

9. Czas pobytu na basenie liczy się od momentu aktywacji transpondera do momentu odczytania jego pamięci przy uiszczeniu opłaty.

10. W przypadku przekroczenia czasu przebywania na krytej pływalni kasjer pobiera dopłatę w przeliczeniu za faktycznie przekroczony czas z dokładnością do 6 minut.

11. Zmiana taryf czasowych i cen następuje zgodnie z obowiązującym cennikiem. Usługa będzie rozliczana z uwzględnieniem taryf czasowych i cen biletów obowiązujących w trakcie całego pobytu na pływalni.

12. Pełna należność za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być regulowana w momencie opuszczenia obiektu. Zakazuje się wypożyczania i przekazywania transpondera osobom trzecim.

13. Za niewykorzystany czas wykupionego pobytu oraz w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane.

14. Wejście na krytą pływalnię jest traktowane jako akceptacja warunków regulaminu Krytej Pływalni.

15. Kasjer może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię, sauny, ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających bądź rezerwację.

16. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do kasy i uzgodnić warunki korzystania z obiektu. Grupy zorganizowane obowiązują zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych.

17. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni głównej i pozostawienie tam wierzchniego okrycia oraz obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na odpowiednie obuwie do poruszania się po terenie pływalni.

18. Zmiana ubrania na odpowiedni strój kąpielowy odbywa się we właściwej szatni.

19. Dzieci do lat 10 mogą przebywać w obiekcie oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich (dorosłych). Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.

20. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach: pieniądze, klucze i inne przedmioty wartościowe, zarządca  obiektu nie ponosi odpowiedzialności. W obiekcie znajdują się skarbczyki, w których użytkownicy mają obowiązek pozostawiać rzeczy wartościowe.

21. Osoby niepełnosprawne mające problem z samodzielnym poruszaniem się powinny przebywać na hali basenowej wraz z opiekunem, którego również obowiązuje wykupienie biletu wstępu.

22. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, obowiązane są do korzystania z przygotowanych dla nich pomieszczeń. Po przebraniu się należy przesiąść się na wózek inwalidzki znajdujący się w szatni.

23. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników będą usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

24. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia obiektu oraz zanieczyszczenie wody w nieckach należne jest odszkodowanie w wysokości równowartości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

25. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać pracownikowi obiektu.

26. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą zarządcy obiektu.

27. Na obiekcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników oraz personelu obiektu.

28. Uwagi i wnioski można zgłaszać zarządcy obiektu lub wpisać do książki skarg i wniosków, która znajduje się w kasie krytej pływalni.

29. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz zarządca obiektu.

30. Zarządca obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

II. Zasady korzystania z hali basenowej:

1. Przed wejściem na teren hali basenowej,  każdy klient zobowiązany jest do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego, (także po skorzystaniu z toalety) i przejście na halę basenową przez brodzik.

2. Na terenie hali basenowej obowiązuje strój basenowy :
a) dla instruktorów pływania - strój sportowy zgodnie z zawartą umową.
b) dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała,
c) dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni.
Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadać zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego i innych, jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni.

3. Zabrania się korzystania z pływalni osobom chorym na choroby zakaźne, uczulone na środki dezynfekcyjne, chorym z upławami,  z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, plastrami i bandażami na ciele oraz osobom których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

4. Ratownikami są osoby noszące strój z napisem Ratownik.

5. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników.

6. Na hali basenowej, w tym na antresoli, zabronione jest:

1) hałasowanie, popychanie i wrzucanie do wody, bieganie wokół niecki basenów,

2) wszczynanie fałszywych alarmów,

3) używanie poza Ratownikami gwizdków sygnalizacyjnych,

4) spożywanie napojów alkoholowych oraz pokarmów, żucie gumy,

5) skakanie z brzegów basenów, skakanie do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,

6) siadanie na liny torowe,

7) wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

8) zanieczyszczanie wody basenowej,

9) wnoszenie sprzętu muzycznego,

10) używanie telefonu komórkowego.                                                                                                                                                  

7. Dzieciom do lat 3 obowiązkowe jest stosowanie w celach ochronnych pieluchomajtek wodoodpornych.

8. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba osób w niecce basenowej nie może przekraczać 50 osób, w tym na jednym torze nie może przekraczać 8 osób, a w brodziku 10 osób.

9. Tor skrajny (brodzik) przeznaczony jest na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających.

10. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu pływackiego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody ratowników.

11. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest seria krótkich gwizdków. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.  

12. Nieckę basenową należy opuścić 15 minut przed zamknięciem obiektu. Opuszczenie niecki będzie sygnalizowane przez ratownika.                                                                                                                                                                            

 

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Lubaniu

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...