Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
27-01-2022

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra w Lubaniu – terenu przy ulicy Sybiraków.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

               Lubań, 27 stycznia 2022 r.  

OBWIESZCZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra w Lubaniu – terenu przy ulicy Sybiraków

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39, art. 46 i art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Lubań uchwały nr XLV/291/2021 z 26 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra w Lubaniu – terenu przy ulicy Sybiraków.

Celem obecnej zmiany jest skorygowanie dla terenu oznaczonego, w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra w Lubaniu – terenu przy ulicy Sybiraków, uchwalonego uchwałą Nr XXII/146/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2020 r., jako MW,U1 maksymalnej wysokości kalenicy z 18 m do 20 m oraz skorygowanie wskaźnika określającego minimalną liczbę miejsc do parkowania samochodów (w obowiązującej zmianie planu – 1 miejsce postojowe /0,7 mieszkania; proponowany zapis wskaźnika: 1 miejsce postojowe / 1,40 – 1,45 mieszkania).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstępuje się od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra w Lubaniu – terenu przy ulicy Sybiraków, z uwagi na fakt, że realizacja postanowień zmiany w zmianie planu stanowi niewielkie modyfikacje obowiązującego dokumentu i nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany w zmianie planu miejscowego, kierując je do Burmistrza Miasta Lubań, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wnioski należy składać:

  • na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań,
  • drogą pocztową (adres: Urząd Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań),
  • drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres: um@miastoluban.pl

Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Lubań.

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz art. 8a ust. 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że

  1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych lub prawnych składających wnioski jest Burmistrz Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, e_mail: boi.um@miastoluban.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres ido@miastoluban.pl
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.miastoluban.pl w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie administratora.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...