Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
11-06-2019

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań i nagradzania osób, którym należą się podziękowania za ciężką pracę oraz zaangażowanie.

29.05.2019 r. odbyła się uro­czy­sta gala orga­ni­zo­wana przez PCE W Luba­niu. Na uro­czy­stość przy­byli zapro­szeni goście, a przede wszyst­kim ucznio­wie – lau­re­aci kon­kur­sów szcze­bla powia­to­wego. Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że wśród wyróż­nio­nych uczniów zna­leźli się także przed­sta­wi­ciele Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2. Tym razem naj­więk­sze suk­cesy nasi ucznio­wie odnie­śli w kon­kur­sach recy­ta­tor­skich. Maja Witwicka z kl. II b zajęła I miej­sce w kate­go­rii klas I-III, a Wik­tor Trza­skacz z kl. V a zdo­był III nagrodę w kate­go­rii kl. IV-VII. Podzię­ko­wa­nia uzy­skali także nasi nauczy­ciele zaan­ga­żo­wani w dzia­ła­nia na rzecz uzdol­nio­nej mło­dzieży powiatu lubań­skiego, tj. p. dyrek­tor Mał­go­rzata Nir, p. Marta Cie­ślak, p. Joanna Mamos oraz p. Iwona Toł­stu­łucka- Świca.
Gra­tu­lu­jemy!

  
ZW               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...