Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
10-05-2019

9 maja br., drużyna naszej szkoły w składzie - Anna Ozga, Jana Wąs, Michał Żonko i Paweł Strzelecki, opiekun Wanda Czarnota- uczestniczyła w powiatowych eliminacjach turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego. Organizatorem zawodów był Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu.

Celem tur­nieju jest podno­sze­nie kul­tury spo­łe­czeń­stwa i dzia­ła­nie na rzecz poprawy stanu bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­wego, w tym bez­pie­czeń­stwa dzieci i mło­dzieży szkol­nej, w szcze­gól­no­ści poprzez:
1. Popu­la­ry­zo­wa­nie prze­pi­sów i zasad bez­piecz­nego poru­sza­nia się po dro­gach.
2. Pro­pa­go­wa­nie tre­ści naucza­nia zawar­tych w pod­stawie pro­gra­mo­wej przedmio­tów edu­ka­cyj­nych.
3. Kształ­to­wa­nie part­ner­skich zacho­wań wobec innych uczest­ni­ków ruchu.
4. Popu­la­ry­zo­wa­nie pod­stawowych zasad i umie­jęt­no­ści udzie­la­nia pierw­szej pomocy przedme­dycz­nej.
5. Popu­la­ry­zo­wa­nie roweru jako środka trans­portu, a także rekre­acji i sportu.
6. Inspi­ro­wa­nie uczniów i nauczy­cieli do pracy u pod­staw na rzecz bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym.
Zawody orga­ni­zo­wane w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych odby­wały się pod czuj­nym okiem funk­cjo­na­riu­szy Komendy Powia­to­wej Poli­cji w Luba­niu. Wszyst­kie dru­żyny bio­rące udział w zawo­dach wyka­zały się dużą wie­dzą, umie­jęt­no­ściami i zdol­no­ściami, które są nie­zbędne każ­demu uczest­ni­kowi ruchu dro­go­wego.

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...