Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
02-04-2019

Lubań, dnia 29 marca 2019 roku

 

 

GGNiR.6845.2.8.2019

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.13 ust.1, art.38 ust.1 i 2, art.40 ust.1 pkt.1, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz.1490 ze zm.), Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r., poz. 2911 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie przetargowym lub bezprzetargowym i Zarządzenia Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie sprostowania treści w Zarządzeniu Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele ogródka, położonej w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej na części działki nr 63/17, AM 18, Obręb II, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00018708/2.

 

Powierzchnia nieruchomości: 168,00 m².

Wywoławcza roczna stawka czynszu netto za dzierżawę: 0,20 zł/m² (słownie: zero złotych 20/100).

Wadium: 8,00 zł (słownie: osiem złotych 00/100).

Opis nieruchomości:

Na nieruchomości gruntowej wytypowanej do dzierżawy na cele ogródka wybudowane jest drewniane pomieszczenie gospodarcze nietrwale związane z gruntem o powierzchni 6,00 m².

 

Nieruchomość znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań, w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem ZP13 przeznaczonej na tereny zieleni urządzonej.

 

Dzierżawca przedmiotowej nieruchomości zobowiązany będzie wykorzystywać przedmiot dzierżawy jako ogród przydomowy.

Z dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości zostanie podpisana dodatkowo Umowa Najmu na pomieszczenie gospodarcze. Z tytułu zawarcia niniejszej Umowy Najemca zobowiązany będzie wnosić na rzecz Wynajmującego miesięcznie czynsz w kwocie brutto 5,90 zł (słownie: pięć złotych 90/100), gdzie:

czynsz netto stanowi kwota: 6,00 m2 x 0,80 zł = 4,80 zł

podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. 23% stanowi kwota: 1,10 zł.

 

Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala nr 11.

 

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Licytacji podlegać będzie roczna stawka czynszu netto za dzierżawę powierzchni użytkowej ogrodu.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 roku włącznie.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oddział w Lubaniu.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 26 kwietnia 2019 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Lubań.

 

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg na dzierżawę ogrodu ul. Armii Krajowej – imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone
w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia Umowy Dzierżawy.

 

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z projektem Umowy Dzierżawy oraz Umowy Najmu, które dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Lubań w Wydziale Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa, I piętro, pokój nr 5.

 

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunki udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy Nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

 

Ustalony na podstawie wylicytowanej stawki czynsz dzierżawy wraz z doliczonym podatkiem VAT w wysokości 23% płatny będzie rocznie w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry na rachunek bankowy nadany indywidualnie dla płatnika przez Wydział Budżetowo-Księgowy, Referat ds. Podatków i Opłat Urzędu Miasta Lubań.

 

Czynsz najmu płatny będzie przez Najemcę dla Wynajmującego z góry w terminie do 10-go (dziesiątego) dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

 

Wysokość czynszu dzierżawy i najmu może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek czynszu dzierżawy i najmu za 1m², co następuje w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań.

 

Z osobą wyłonioną w drodze przetargu jako Dzierżawca przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta stosowna Umowa Dzierżawy oraz Umowa Najmu na czas nieoznaczony. Wydanie nieruchomości dla Dzierżawcy zostanie potwierdzone stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym. O terminie i miejscu zawarcia Umowy Dzierżawy oraz Umowy Najmu Dzierżawca/Najemca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

Dzierżawca/Najemca zobowiązany będzie do zgłoszenia obowiązku podatkowego z tytułu dzierżawy i najmu przedmiotowych nieruchomości w Wydziale Budżetowo-Księgowym Referat ds. Podatków i Opłat Urzędu Miasta Lubań i ponoszenia z tego tytułu opłat w sposób i w wysokości wynikającej z Uchwały Rady Miasta Lubań.

 

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5, tel. 75 646 44 22.

 

 

z up. Burmistrza Miasta Lubań

Zastępca Burmistrza

 

Mateusz Zajdel

 Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...