Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
28-03-2019

Z inicjatywy Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu najmłodsi uczniowie z SP2 w Lubaniu uczestniczyli w interaktywnym musicalu o tematyce ekologicznej, który został przygotowany przez Teatr Kultureska z Krakowa.

„Skrzy­dlaty Odlot” to spek­takl dla dzieci pełen dobrego humoru i tre­ści edu­ka­cyj­nych. Poprzez dobrą zabawę malu­chy miały szansę pogłę­bić swoją świa­do­mość eko­lo­giczną. W akcję spek­ta­klu wple­cione zostały tre­ści zwią­zane z tema­tem smogu, niskiej emi­sji i ochrony powie­trza. Przed­sta­wie­nie uświa­do­miło dzie­ciom główne przy­czyny powsta­wa­nia smogu, a także jego szko­dli­wość dla naszego zdro­wia. Wska­zało naj­młod­szym spo­soby walki o to, żeby powie­trze, któ­rym oddy­chamy, było czy­ste.
Dzieci miały oka­zję aktyw­nie uczest­ni­czyć w spek­ta­klu – były zapra­szane na scenę.
A wszystko zaczęło się na dachu, wśród wyso­kich komi­nów…
Tam spo­tkali się ze sobą Gołąb Gie­nio, Papuga Pela­gia i Sowa Sonia. Te wesołe ptaki posta­no­wiły speł­nić swoje marze­nia i zbu­do­wać teatr! Żeby to jed­nak osią­gnąć, musiały dole­cieć aż do słońca – bo, jak głosi legenda, gdy dotkną słońca, zdo­będą wszel­kie bogac­twa. Ich plany pokrzy­żo­wało jed­nak nie­ocze­ki­wane zda­rze­nie – w powie­trzu poja­wił się smog, który unie­moż­li­wił im wyma­rzony lot. Ptaki posta­no­wiły odna­leźć przy­czynę smogu i zwal­czyć zanie­czysz­cze­nia.
Skąd się wziął gęsty dym z komi­nów? Dla­czego w powie­trzu unosi się smog? Czy ktoś nie chce, aby ptaki stwo­rzyły teatr?
Dzieci wraz z boha­te­rami spek­ta­klu poszu­ki­wały odpo­wie­dzi na te i wiele innych pytań.
Zabawne przed­sta­wie­nie, cie­kawa lek­cja i bogate prze­sła­nie dla naj­młod­szych widzów, któ­rzy świa­do­mie zawal­czą o czy­stość naszej pla­nety.

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...