Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
25-03-2019

W piątek, 22.03.19, uczniowie naszej szkoły po raz drugi przystąpili do Konkursu dla Dzieci i Młodzieży Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Euroregionu Nysa „Uczę się bezpiecznie żyć”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze.

Dzieci wystar­to­wały w kate­go­rii klasy IV-VI. W skład dru­żyny weszli – Anna Ozga, Jana Wąs i Jakub Poli­to­wicz. Celem kon­kursu było przy­go­to­wa­nie uczniów do wła­ści­wego zacho­wa­nia oraz odpo­wied­nich reak­cji w sytu­acjach stwa­rza­ją­cych zagro­że­nie dla zdro­wia i życia. Uczest­nicy musieli zmie­rzyć się z róż­nymi zada­niami teo­re­tycz­nymi i prak­tycz­nymi z zakresu pierw­szej pomocy, edu­ka­cji zdro­wot­nej, ochrony śro­do­wi­ska oraz sze­roko poję­tych dzia­łań ratow­ni­czych. Wie­dza i wyko­ny­wane czyn­no­ści były bar­dzo szcze­gó­łowo oce­niane przez ratow­ni­ków medycz­nych, straż pożarną, poli­cję, leśni­ków. Nasi ucznio­wie – uczest­nicy szkol­nego koła Sprawny Ratow­nik -pora­dzili sobie bar­dzo dobrze zarówno z teo­rią jak i z prak­tyką.
W ogól­nej punk­ta­cji nasza dru­żyna zajęła bar­dzo wyso­kie VI miej­sce na 29 zespo­łów, które wystar­to­wały w tej kate­go­rii wie­ko­wej.
Wszyst­kim moim „super ratow­ni­kom” skła­dam podzię­ko­wa­nia za zaan­ga­żo­wa­nie, sys­te­ma­tyczny udział w zaję­ciach Spraw­nego Ratow­nika i bar­dzo udany start w kon­kur­sie.

  
AW               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...