Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
22-03-2019

Wody pitnej brakuje milionom ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować.

Świa­towy Dzień Wody usta­no­wiony został przez Zgro­ma­dze­nie Ogólne ONZ rezo­lu­cją z 1992 roku i jest obcho­dzony 22 marca. Ma przede wszyst­kim przy­po­mi­nać o ogrom­nej roli wody oraz zagro­że­niach, które nie­sie ze sobą spa­dek jej zaso­bów.
W 2010 roku Zgro­ma­dze­nie Ogólne ONZ przy­jęło rezo­lu­cję, według któ­rej dostęp do czy­stej wody jest pra­wem czło­wieka. Tym­cza­sem słodka woda prze­stała być zaso­bem odna­wial­nym – zuży­wamy jej coraz wię­cej. A ona nie jest w sta­nie tak szybko się odtwo­rzyć. Niech nas nie zwie­dzie ter­min „błę­kitna pla­neta”, któ­rym czę­sto okre­śla się Zie­mię. Choć w ok. 70% pokrywa ją woda, to zale­d­wie 2,5% to woda słodka nada­jąca się do picia. Woda to nasz skarb – dbajmy o niego!
Ucz­nio­wie z klasy 1 a SP2 w Luba­niu zaak­cen­to­wali swoją postawę wobec pro­blemu braku wody pit­nej. Po wysłu­cha­niu poga­danki z wielką sta­ran­no­ścią two­rzyli prace arty­styczne pod hasłem: „Jak oszczę­dzam wodę”? Pla­katy, które powstały w trak­cie zajęć, zwra­cają uwagę i moty­wują do zmiany złych nawy­ków.
Miejmy tylko nadzieję, że wszyst­kie prak­tyki zwią­zane z domo­wym oszczę­dza­niem wody będą nam towa­rzy­szyły każ­dego dnia.

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...