Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
22-03-2019

21 marca br. pierwszaki z SP2 miały nie lada artystyczne atrakcje. Tego dnia uczestniczyły w warsztatach ceramicznych w „Manufakturze” Bolesławiec.

Przed zaję­ciami prak­tycz­nymi ucznio­wie z kl. 1 a i 1 b, wraz z wycho­waw­czy­niami, zwie­dzili bole­sła­wiecki Rynek. Naj­więk­sze zain­te­re­so­wa­nie wzbu­dziła cera­miczna ławka, fon­tanna i herb. Następ­nie uczest­nicy wycieczki prze­nie­śli się do zakładu cera­micz­nego, gdzie już mogli poznać taj­niki pro­cesu pro­duk­cji wyro­bów cera­micz­nych, tj. for­mo­wa­nie naczyń i ich obróbka, pierw­sze wypa­la­nie, deko­ro­wa­nie, szkli­wie­nie, dru­gie wypa­la­nie, a na koniec skła­da­nie goto­wych pro­duk­tów.
Kolej­nym eta­pem zajęć była samo­dzielna praca uczniów pole­ga­jąca na deko­ro­wa­niu biskwi­to­wych mise­czek. Każdy mały arty­sta przy­go­to­wał dla sie­bie kolo­rowe naczy­nie, które pozo­stało jesz­cze w zakła­dzie i czeka na wypa­le­nie. Na zakoń­cze­nie wizyty dzieci odwie­dziły sklep fir­mowy, w któ­rym kupiły prze­piękne naczy­nia lub drobne pamiątki.
Pierw­szo­kla­si­ści, pełni arty­stycz­nych wra­żeń i zado­wo­leni, wró­cili do Luba­nia. Były to dosko­nałe zaję­cia pla­styczno-tech­niczne dla każ­dego.

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...