Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
13-03-2019

Lubań, dnia 13 marca 2019 roku

 

 

GGNiR.6840.2.1.2017

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, ust.2, art. 40 ust.1 pkt 1, ust.3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze. zm.), §3 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz.Woj.Doln. z dnia 30 czerwca 2014 roku poz. 2911 z późn. zm.), Zarządzenia
Nr 13/2019 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.


BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony


na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej na tereny aktywności gospodarczej, położonej w Lubaniu przy ulicy Leśnej, oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 7, AM 24, Obręb V o powierzchni 3.033 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer JG1L/00039877/0.

 

Cena wywoławcza sprzedaży wynosi: 61.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

Wadium: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

Opis nieruchomości:

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o regularnym kształcie zbliżonym do trójkąta,położona jest w peryferyjnej strefie lokalizacyjnej miasta, ale zlokalizowana w obszarze aktywności gospodarczej, przy ulicy Leśnej.

 

Działka porośnięta trawą i licznymi samosiewami drzew różnych gatunków w różnym wieku, o równej powierzchni z lokalnymi zagłębieniami terenu. Wzdłuż północnej granicy działki znajduje się pozostałość po nieczynnej bocznicy kolejowej.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie posiada wykonanych przyłączy uzbrojenia technicznego, ale jest położona w obszarze pełnego uzbrojenia technicznego.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lubania nr XLVI/351/2006 z dnia 30 maja 2006r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubania, ( Dz. U. Woj. Doln. Nr 151 z dnia 26 lipca 2006 roku, poz. 2385), przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem planu 2 AG1 – tereny aktywności gospodarczych.

Szczegółowe informacje na temat warunków zabudowy można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań, ul. Adama Mickiewicza 6.

Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

 

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn.zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2019 roku włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14.

 

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg ul. Leśna - imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 15 kwietnia 2019 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań.

 

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osób przystępujących do przetargu).

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

 

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest osobiste stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie Spółki Cywilnej – okazanie umowy spółki, REGON-u spółki, odpowiedniej uchwały pozwalającej na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosownego umocowania do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a prowadzący działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniej uchwały wyrażającej zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 986 ze zm.) wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278 ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunku udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. 

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 roku, poz.2174 ze zm.) do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

100% ceny wylicytowanej w przetargu powiększonej o naliczony podatek VAT płatne są przez Nabywcę nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego przed jego podpisaniem. Poza kosztami opisanymi powyżej Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.

 

O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego Nabywca zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Przetarg może zostać odwołany po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

 

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5, tel.75 646 44 22.

 

z up. Burmistrza
Mateusz Zajdel

Zastępca Burmistrza

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie Biuletynu Infornacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań.

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...