Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
30-12-2018

Za nami święta Bożego Narodzenia, ale wspomnienia uroczystych, rodzinnych przeżyć – wyniesionych zarówno z domu, jak i ze szkoły – wciąż nam towarzyszą.

    Dzięki pracy twór­czej pięć­dzie­się­cio­oso­bo­wej bez mała grupy uczniów (głów­nie klas pią­tych, ale i star­szych) spo­łecz­ność Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 miała oka­zję w ostat­nim dniu nauki szkol­nej (21.12.2018 r.) uczest­ni­czyć w rado­snym, roz­śpie­wa­nym, świą­tecz­nym wido­wi­sku teatral­nym.
    Zamysł tego­rocz­nych Jase­łek pole­gał na wpi­sa­niu zna­nych, tra­dy­cyj­nych scen biblij­nych w sza­rość dnia, w życie prze­cięt­nej, pol­skiej rodziny. W ten spo­sób akto­rzy po raz kolejny opo­wie­dzieli histo­rię zba­wie­nia, w którą zanu­rzony jest każdy z nas. Tak więc Boże Naro­dze­nie „zadziało się” znowu, byśmy wszy­scy stali się jego uczest­ni­kami.
    Ponie­waż „Pol­ska Sta­jenka”, w któ­rej finale nie zabra­kło powszech­nie roz­po­zna­wal­nego motywu kolęd­ni­ków, to spek­takl bożo­na­ro­dze­niowy o wymo­wie uni­wer­sal­nej, toteż pre­zen­to­wany był już czte­ro­krot­nie dla róż­nego widza (dla dzieci, mło­dzieży, doro­słych, senio­rów). Raz jesz­cze będzie oka­zja, by go obej­rzeć…
    Rodzi­ców, dziad­ków i zain­te­re­so­wa­nych człon­ków rodzin naszych uczniów zapra­szamy 3. 01. 2019 r. o godz. 17 00 do świe­tlicy szkol­nej – gwa­ran­tu­jemy zarówno chwile pro­stych wzru­szeń, jak też momenty odde­chu pełną pier­sią z pogod­nym akcen­tem.

  
ITŚ               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...