Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
02-12-2018

Piątkowy poranek, 30 listopada br., upłynął maluchom z SP2 na oglądaniu spektaklu , pt. „Detektyw Pozytywka” - na podstawie książki Grzegorza Kasdepke.

Tytu­łowy boha­ter spek­ta­klu to sym­pa­tyczny detek­tyw, wła­ści­ciel Agen­cji Detek­ty­wi­stycz­nej „Różowe Oku­lary”. Detek­tyw Pozy­tywka zagadki kry­mi­nalne roz­wią­zuje w mig. Jego jedy­nym orę­żem w walce ze zło­czyń­cami jest kak­tus w doniczce i inte­lekt. Kon­ku­ren­tem Pozy­tywki jest detek­tyw Mar­twiak, wła­ści­ciel Agen­cji Detek­ty­wi­stycz­nej „Czar­no­widz”. Obaj pano­wie miesz­kają w jed­nej kamie­nicy. Pozy­tywka zaj­muje mały pokoik na pod­da­szu. Tam odwie­dzają go sąsie­dzi i powie­rzają mu nie­zwy­kłe zagadki do roz­wią­za­nia. Reży­ser przed­sta­wie­nia wyko­rzy­stał frag­ment lek­tury, doty­czący czasu i jego magicz­nego upływu, a dzieci w zabawny spo­sób dowie­działy się, na czym polega zmiana dnia w noc oraz dla­czego czas pły­nie.
Wspa­niałe przed­sta­wie­nie i nie­zwy­kłe ilu­mi­na­cje lase­rowe bar­dzo podo­bały się mło­dym widzom, a ucznio­wie klas 1–3 naszej szkoły byli pod wiel­kim wra­że­niem i jesz­cze w trak­cie drogi powrot­nej wyra­żali swoje opi­nie.

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...