Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
02-12-2018

Wspaniałe zajęcia z edukacji technicznej w kl.1a SP2 odbyły się w piątek 30 listopada br. Było to kolejne zadanie realizowanego już projektu „Poznajemy zawody” , jak również wspaniałe warsztaty bożonarodzeniowe.

Dzieci szyły gwiazdy, które wkrótce zawi­sną na kla­so­wej cho­ince. Eksper­tem zajęć została pani Kasia, mama Natalki, która zadbała o sza­blony, mate­riał, kulki sili­ko­nowe oraz przy­nio­sła na zaję­cia maszynę do szy­cia, którą zszy­wała wykro­jone przez dzieci gwiazdy. Naukę szy­cia pierw­szaki zaczęły od szyb­kiej lek­cji zasad BHP. Świa­do­mość malu­chów wzro­sła i nauczyły się, jak pra­wi­dłowo uży­wać noży­czek oraz bez­piecz­nie korzy­stać z przy­bo­rów kra­wiec­kich. Kla­sową przy­godę z szy­ciem wszy­scy roz­po­częli od pozna­nia obsługi maszyny do szy­cia. Niek­tóre z dzieci były bar­dzo zain­te­re­so­wane urzą­dze­niem, bo wcze­śniej nie miały oka­zji przyj­rzeć się jemu z bli­ska. Następ­nie pierw­szaki roz­po­częły pracę z sza­blo­nami, a pani Kasia uru­cho­miła maszynę i zadbała o piękny ścieg. Najt­rud­niej­szym momen­tem było wypeł­nie­nie gwiaz­dek sili­ko­no­wymi kul­kami, ale i z tym ucznio­wie pora­dzili sobie dosko­nale.
Wspólne szy­cie w kla­sie oka­zało się dosko­nałą zabawą dla wszyst­kich, w trak­cie któ­rej ucznio­wie zdo­byli wiele nowych umie­jęt­no­ści przy­dat­nych w przy­szło­ści. Szy­cie nie tylko roz­wi­nie zdol­no­ści manu­alne dziecka, lecz także roz­bu­dzi w nim kre­atyw­ność i nauczy kon­cen­tra­cji oraz cier­pli­wo­ści.

Ucz­nio­wie i wycho­waw­czyni klasy 1 a, Wanda Czar­nota, dzię­kują paniom: Kata­rzy­nie Wie­czo­rek, Agnieszce Szła­bo­wicz i Ewie Fuja­re­wicz – za pomoc w zaję­ciach.

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...