Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
09-11-2018

Lubań, dnia 8 listopada 2018 roku

 

 

GGNiR.6845.2.91.2018

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.13 ust.1, art.38 ust.1 i 2, art.40 ust.1 pkt.1, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) oraz Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r., poz. 2911 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 198/2018 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 października 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie przetargowym lub bezprzetargowym

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na cele ogródka, położonej w Lubaniu przy ul. Polnej na części działki nr 99/13, AM 5, Obręb V, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00018711/6.

 

Powierzchnia nieruchomości: 81,00 m².

Wywoławcza roczna stawka czynszu netto za dzierżawę: 0,20 zł/m² (słownie: zero złotych 20/100).

Wadium: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).

 

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Miejskiej Lubań, zlokalizowana w Lubaniu przy ul. Polnej.

 

Nieruchomość znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVIII/284/2005 Rady Miasta Lubania z dnia 27 września 2005 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 243 poz. 3803 z 06 grudnia 2005 roku w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 1MW7 przeznaczonej na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Dzierżawca przedmiotowej nieruchomości zobowiązany będzie wykorzystywać przedmiot dzierżawy jako ogród przydomowy.

 

Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala nr 11.

 

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Licytacji podlegać będzie roczna stawka czynszu netto za dzierżawę powierzchni użytkowej ogrodu.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie do dnia
03 grudnia 2018 roku włącznie
.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oddział w Lubaniu.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 03 grudnia 2018 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Lubań.

 

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg na dzierżawę ogrodu ul. Polna – imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone
w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia Umowy Dzierżawy.

 

 

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z projektem Umowy Dzierżawy, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Lubań w Wydziale Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa, I piętro, pokój nr 5.

 

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunki udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy Nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

 

Ustalony na podstawie wylicytowanej stawki czynsz dzierżawy wraz z doliczonym podatkiem VAT w wysokości 23% płatny będzie rocznie w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry na rachunek bankowy nadany indywidualnie dla płatnika przez Wydział Budżetowo-Księgowy, Referat ds. Podatków i Opłat Urzędu Miasta Lubań.

 

Wysokość czynszu dzierżawy może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek czynszu dzierżawy za 1m², co następuje w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań.

 

Z osobą wyłonioną w drodze przetargu jako Dzierżawca przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta stosowna Umowa Dzierżawy na czas nieoznaczony. Wydanie nieruchomości dla Dzierżawcy zostanie potwierdzone stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym. O terminie
i miejscu zawarcia Umowy Dzierżawy Dzierżawca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

Dzierżawca zobowiązany będzie do zgłoszenia obowiązku podatkowego z tytułu dzierżawy przedmiotowej nieruchomości w Wydziale Budżetowo-Księgowym Referat ds. Podatków i Opłat Urzędu Miasta Lubań i ponoszenia z tego tytułu opłat w sposób i w wysokości wynikającej z Uchwały Rady Miasta Lubań.

 

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5, tel. 75 646 44 22.

 

 

 

Burmistrz Miasta Lubań

 

Arkadiusz Słowiński

 

 

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...