Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
12-10-2018

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu kolejny raz włącza się do akcji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca.

Godzina 14.30, wyjąt­kowo cie­pły dzień. Wra­ca­łem ze szkoły. Prze­cho­dząc przez park, zauwa­ży­łem męż­czy­znę leżą­cego obok ławki. Pod­sze­dłem bli­żej, zapy­ta­łem, co się stało. Męż­czy­zna nie odpo­wia­dał. Deli­kat­nie potrzą­sną­łem za ramiona i jesz­cze raz zapy­ta­łem, co się stało. Dalej cisza. Szybko udroż­ni­łem drogi odde­chowe i spraw­dzi­łem oddech. Nie­stety, męż­czy­zna nie oddy­chał. Zde­ner­wo­wany wezwa­łem pogo­to­wie, a sam roz­po­czą­łem resu­scy­ta­cję krą­że­niowo-odde­chową. 30 uci­śnięć klatki pier­sio­wej, dwa wde­chy, 30 uci­śnięć, dwa wde­chy, 30 uci­śnięć i dwa wde­chy. I tak do przy­jazdu karetki. Przy­je­chali. Prze­jęli poszko­do­wa­nego. Wdro­żone zabiegi ratu­jące życie przy­wró­ciły oddech i krą­że­nie. Ratow­nik pogra­tu­lo­wał mi postawy. Ura­to­wa­łem komuś życie!
Tylko tyle i aż tyle, by ura­to­wać komuś życie.
Każdy z nas może być świad­kiem takiego zda­rze­nia. Warto nabyć umie­jęt­no­ści, które pozwolą dzia­łać szybko i sku­tecz­nie.
Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. Euro­pej­skich Dróg Świę­tego Jakuba w Luba­niu kolejny raz włą­cza się do akcji Euro­pej­skiego Dnia Przy­wra­ca­nia Czyn­no­ści Serca. Zapra­szamy do wspól­nego dzia­ła­nia szkoły lubań­skie, insty­tu­cje i wszyst­kie osoby zain­te­re­so­wane wyda­rze­niem. 16.10.2018 r. o godzi­nie 11.00 spo­ty­kamy się w hali spor­to­wej MOSiR w Luba­niu, gdzie ratow­nicy medyczni zapre­zen­tują pra­wi­dłowo wyko­ny­waną resu­scy­ta­cję krą­że­niow-odde­chową z uży­ciem defi­bry­la­tora zewnętrz­nego. A punk­tu­al­nie o 12.00 roz­pocz­niemy bicie rekordu. Na poko­na­nie ubie­gło­rocz­nego wyniku mamy tylko 30 minut!

Dołącz do nas i TY! Zapra­szamy!

  
AW               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...