Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
11-10-2018

W tym roku Polska obchodzi 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Wiele osób w całym kraju włącza się w różne akcje oraz projekty, które mają upamiętnić to ważne dla każdego Polaka wydarzenie.

Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 nie pozo­staje obo­jętna i pod hasłem „Jesień dla Nie­po­dle­głej” zwraca uwagę mło­dzieży szkol­nej na piękno i nie­po­wta­rzal­ność naszej Ojczy­zny. Dzia­ła­nia podej­mo­wane w ramach pro­jektu kształ­tują nie tylko postawy godne naśla­do­wa­nia, ale roz­wi­jają kom­pe­ten­cje czy­tel­ni­cze, arty­styczne oraz świa­do­mość i eks­pre­sję kul­tu­ralną. W ramach pro­jektu przy­go­to­wano już wystawę pt. „Kolory Pol­skiej Jesieni”. W trak­cie reali­za­cji są kon­kursy pla­styczne pod hasłem „Wol­ność – kocham i rozu­miem” oraz akcja „Wspól­nie dla Nie­po­dle­głej”, któ­rej celem jest ozdo­bie­nie szkoły bar­wami naro­do­wymi. Już 16 paździer­nika cze­kają spo­łecz­ność szkolną dwa ważne wyda­rze­nia – „Ślu­bu­jemy naszej Ojczyź­nie” – naj­młodsi zostaną ofi­cjal­nie paso­wani na uczniów szkoły oraz Euro­pej­ski Dzień Przy­wra­ca­nia Czyn­no­ści Serca – „Ratu­jemy i uczymy rato­wać dla Nie­po­dle­głej”. Ucz­nio­wie włą­czą się także w akcję porząd­ko­wa­nia gro­bów i miejsc upa­mięt­nia­ją­cych wal­czą­cych Pola­ków, a także będą mogli poznać wydaw­nic­twa poświę­cone tema­tyce patrio­tycz­nej w ramach akcji „Biblio­teka poleca – książki o wiel­kich Pola­kach”. Zwień­cze­niem „Jesieni dla Nie­po­dle­głej” będzie II lubań­ska gra uliczna „Ope­ra­cja Nie­po­dle­głość”, na którą już teraz ser­decz­nie zapra­szamy.

  
ZW               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...