Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
14-05-2018

14 lat temu, 1 maja 2004 r., Polska weszła do Unii Europejskiej.

Podróże bez pasz­portu, nauka i praca za gra­nicą oraz miliardy środ­ków na roz­wój Pol­ski. W dzi­siej­szych cza­sach to oczy­wi­stość, ale warto pamię­tać, jak doszło do tego wyda­rze­nia oraz poznać syl­wetki wyjąt­ko­wych ludzi, któ­rzy zain­spi­ro­wali się nowa­tor­skim przed­się­wzię­ciem, a ich ener­gia i moty­wa­cja zakoń­czyła się suk­ce­sem utwo­rze­nia zjed­no­czo­nej Europy. Dla­tego też ucznio­wie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Luba­niu uczest­ni­czyli w pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym pod hasłem, Jeste­śmy w Unii już 14 lat!”. Każda klasa przy­go­to­wała pre­zen­ta­cję wybra­nego kraju nale­żą­cego do Unii Euro­pej­skiej. Ucz­nio­wie pre­zen­to­wali plan­sze dydak­tyczne z cie­ka­wost­kami na temat państw człon­kow­skich, wcie­lali się w znane oso­bo­wo­ści ze świata nauki, sportu czy poli­tyki, a także zapra­szali do cie­ka­wych miejsc, które warto odwie­dzić w cza­sie wypraw po Euro­pie. Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szyła się część pre­zen­tu­jąca kuch­nię regio­nalną poszcze­gól­nych państw. Każdy mógł skosz­to­wać prze­pysz­nych, kolo­ro­wych potraw, które zachę­cały sma­kiem i wyglą­dem. To była cie­kawa lek­cja, do któ­rej wszy­scy uczest­nicy pro­jektu sta­ran­nie się przy­go­to­wali. Nad prze­bie­giem całego przed­się­wzię­cia czu­wała p. Syl­wia Wajc­feld – nauczy­ciel histo­rii oraz WOS.

Należy pamię­tać, że Unia Euro­pej­ska powstała z myślą o pokoju i sta­bil­no­ści w Euro­pie, aby tak pozo­stało, musimy dbać o naszą przy­szłość w gra­ni­cach Unii Euro­pej­skiej.

  
ZW               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...