Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
12-04-2018

W minioną sobotę uczniowie kl.IIIb z SP2, wraz z rodzicami, uczestniczyli we wspaniałym rodzinnym wyjeździe do Wrocławia.

Główną atrak­cją tego dnia była wizyta w ZOO, ale i sam prze­jazd pocią­giem do i z Wro­cła­wia był wielką frajdą, tym więk­szą, że co dla nie­któ­rych była to pierw­sza w życiu jazda tym wła­śnie środ­kiem loko­mo­cji. W cza­sie cało­dnio­wego pobytu ucznio­wie zwie­dzili całe ZOO wraz z pawi­lo­nami oraz Afry­ka­rium. Spa­ce­ru­jąc po tym obiek­cie, dzieci zdo­były wie­dzę na temat zróż­ni­co­wa­nych eko­sys­te­mów Czar­nego Lądu oraz uczest­ni­czyły w kar­mie­niu koti­ków. Naj­więk­szą atrak­cję sta­no­wiły liczne akwa­ria, zbior­niki wodne oraz baseny repre­zen­tu­jące m.in. rafę kora­lową Morza Czer­wo­nego, jezior Malawi i Tan­ga­niki, głę­biny Kanału Mozam­bic­kiego, gdzie wystę­pują rekiny, płaszczki i inne duże ryby pela­giczne, które dzieci podzi­wiały z podwod­nego, akry­lo­wego tunelu o dłu­go­ści około 18 m. Kolejna odwie­dzana eks­po­zy­cja poświę­cona była Wybrzeżu Szkie­le­tów w Nami­bii, które zamiesz­kują pin­gwiny oraz kotiki afry­kań­skie. W dżun­gli ota­cza­ją­cej rzekę Kongo dzieci obser­wo­wały kro­ko­dyle i manaty – nie­zwy­kłe, rośli­no­żerne ssaki zwane także syre­nami. Na tere­nie ZOO odbyły się rów­nież warsz­taty edu­ka­cyjne doty­czące eko­sys­temu rzeki Odry, z wyko­rzy­sta­niem obiektu tzw. Odra­rium. Po wizy­cie w ZOO, kolej­nym punk­tem pro­gramu wycieczki była wizyta na wro­cław­skim rynku oraz prze­jazd tram­wa­jem.
Pełni nie­co­dzien­nych wra­żeń i pamią­tek, może tro­chę zmę­czeni, ale szczę­śliwi wszy­scy wró­ci­li­śmy do domów. Była to udana i super, spę­dzona z naszymi rodzi­cami, wycieczka inte­gra­cyjna.

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...