Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
12-04-2018

22 marca 2018 r. odbyła się wycieczka autokarowa do Zdrojowego Teatru Animacji w Cieplicach oraz do Muzeum Przyrodniczego.

W wycieczce uczest­ni­czyły dzieci z klas I-III pod opieką swo­ich wycho­waw­ców i opie­ku­nów. Dodat­kową atrak­cją wyjazdu był spek­takl pt. „Kar­me­lek”. Wycieczkę roz­po­czę­li­śmy od zwie­dzania Muzeum Pzy­rod­ni­czego. Ucz­nio­wie mogli zoba­czyć mię­dzy innymi wystawę: „Nie­sa­mo­wity świat owa­dów”, „Tajem­ni­czy świat grzy­bów”, „Barwny świat pta­ków”, jak rów­nież muszle śli­ma­ków, okazy skał i mine­ra­łów, ponad 200 rogów i poroży, okazy pta­sich jaj. Wia­do­mo­ści można było posze­rzyć, wyszu­ku­jąc infor­ma­cje w moni­to­rach doty­ko­wych. Na zewnątrz dzieci mogły zoba­czyć wystawę ple­ne­rową. Mamy nadzieję, iż zdo­byta wie­dza i umie­jęt­no­ści pozwolą uczniom lepiej je wyko­rzy­stać na lek­cjach przy­rody. Następ­nie uda­li­śmy się na przed­sta­wie­nie, pt.: „Kar­me­lek”. Jak pisze autorka tek­stu jest to „Pie­sek. Malutki. Wiej­ski Kun­de­lek. Lecz jaki słodki!” Była to pro­sta, napi­sana wier­szem sztuka, adre­so­wana do naj­młod­szych widzów, pełna humoru i dzia­łań, w które wcią­gana była publicz­ność, w nie­zwy­kle przy­stępny spo­sób uka­zuje, że przy­jaźń, odda­nie i wier­ność są wię­cej warte niż mate­rialne dobra. Przed­sta­wie­nie w atrak­cyjny spo­sób łączyło żywy plan aktor­ski z ani­ma­cją lalek i grę aktora. Spek­takl był piękny. Dzieci były zachwy­cone. Wycieczka wzbu­dziła wiele pozy­tyw­nych emo­cji, o czym świad­czyły uśmie­chy i komen­ta­rze dzieci po powro­cie do Luba­nia.

  
JM               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...